Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákonaVytlačiť
 

M E S T O Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 2075/2018-Hr                                                                                                 Zvolen, dňa 25.7.2018
Vybavuje: Ing. Zita Hriňová                                                                                         Tel.:045/5303 161

 

 


Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavený zákon“), týmto v súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona, zverejňuje kópiu návrhu o vydanie územného rozhodnutia týkajúce sa stavby „Obchodné centrum Zvolen“, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu.
Právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je prístupné na:


enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-zvolen

 

 

Ing. Martina Černajová
poverená vedením odboru

 

 

Toto oznámenie musí byť v zmysle § 58a stavebného zákona vyvesené na úradnej tabuli mesta Zvolen počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.

 

 

 

Vyvesené dňa: .............................. Zvesené dňa: ....................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test