Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

STAVEBNÉ POVOLENIE Zateplenie obvodového plášťa BD, Lieskovská cesta 12, ZvolenVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 731/2018-3-rozh.Po

 

Zvolen, dňa 29.03.2018

 

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Soňa Poláčiková

045/5303 223

 

 

 

 

           

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 24.01.2018 podali jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Lieskovská cesta 2356/12, Zvolen združení v Spoločenstve  vlastníkov bytov, Lieskovská cesta 12, IČO 35988894, Lieskovská cesta 2356/12, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

stavby pod názvom:

"Zateplenie  obvodového plášťa BD, Lieskovská cesta 12, Zvolen"

(ďalej len "stavba") na pozemku evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 4972/5 v katastrálnom území Zvolen.

 

Stavba obsahuje:

Jedná sa o bytový dom, ktorý sa nachádza  vo Zvolene na ulici Lieskovská cesta  2356/12.  Bytový dom je  zrealizovaný v konštrukčnej sústave T06B -B-BB,  obdĺžnikového pôdorysu s plochou strechou, a jedným  technickým podlažím a  8-mimi  nadzemnými podlažiami.  Bytový dom  spolu s bytovým domom súp. č. 4004 tvoria jednu stavbu, no sú vedené ako dve samostatné stavby, pretože každá má vlastné súpisné číslo. Stavby majú spoločnú stredovú stenu domu.  Štítová (južná ) stena je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom  o hr. 50 mm.

V projekte sa uvažuje so zateplením fasád bytového domu, ktoré sa zateplia  polystyrénom  EPS v hr. 180 mm - priečelia v kombinácii s minerálnou vlnou hr. 180 mm v nárožiach, v úrovni stropov, ako aj nad výšku 22,5 m nad terénom. V minulosti už zateplená štítová stena  z polystyrénom v hr. 50 mm sa doplní  polystyrénom EPS 100 mm. Strop nad 1.NP bude zateplený kombidoskami KD 3/100 v hr. 100 mm. Markíza pred vstupom bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom polystyrén EPS F70 v hr. 50 mm. Loggie budú zateplené    extrahovaným polystyrénom hr. 40 mm.  Bleskozvod na streche bude doplnený a zrekonštruovaný. 

 

Pre uskutočňovanie stavby stavebný úrad v súlade so znením § 66 stavebného zákona určuje nasledovné záväzné podmienky:

 1. Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou stavby overenou stavebným úradom v stavebnom konaní k tomuto rozhodnutiu. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
 2. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 4. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky prostredníctvom k tomu oprávnenej osoby na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, s výkonom vedenia uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Zhotoviteľa stavby oznámi stavebník písomne stavebnému úradu v lehote do 15-ich dní od ukončenia výberového konania.
 5. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, ako aj všeobecné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 6. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného zákona, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy, vrátane nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 7. Pri prevoze stavebných materiálov a odpadov nesmú byť znečisťované pozemné komunikácie mesta  a prepravca musí rešpektovať  zákon č. 135/1961 Zb. v úplnom znení zákona č. 193/1997 Z.z.  o pozemných komunikáciách  a vyhlášku č. 35/1984 Zb.  V prípade ich znečistenia stavebník zabezpečí okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty.
 8. Počas výstavby nesmú byť poškodené verejné zariadenia (komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie). V prípade, že k ich poškodeniu dôjde, je stavebník povinný bezodkladne o tom upovedomiť MsÚ Zvolen, odbor výstavby životného prostredia a dopravy, a poškodené zariadenie uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 9. Dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby do doby ďalšieho nakladania s nimi je možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
 10. určenom. Na území mesta Zvolen je to možné na riadenej skládke odpadu v k.ú. Zvolenská Slatina.
 11. So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať  hierarchiu  odpadového hospodárstva. Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných  odpadov súvisiacich s prácami vykonávanými  v rámci stavebných úprav pri obnove bytového domu je do doby ďalšieho  nakladania s nimi možné  len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce. So stavebnými odpadmi, ktorých vznik 
 12. Pri realizácii stavby zabezpečiť také opatrenia aby nedošlo k škodám na susedných nehnuteľnostiach.
 13. Stavebník v súlade s § 66 ods. 2 písm. h) oznámi na stavebný úrad začiatok realizovania stavby do 15 dní od ich zahájenia.
 14. Pozemky dotknuté výstavbou budú uvedené do pôvodného stavu.
 15. V prípade, že pri realizácii stavby bude potrebný záber verejného priestranstva,  je stavebník povinný vopred (min. 30 dní) požiadať o vydanie povolenia na jeho záber Mestský úrad vo Zvolene, odbor výstavby, životného prostredia a dopravy s uvedením doby a plochy záberu.
 16. Pred začatím zemných prác je potrebné 30 dní vopred požiadať Mestský úrad vo Zvolene odbor výstavby, životného prostredia a dopravy, o vydanie rozkopávkového povolenia v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 17. Pri realizácii stavby budú všetky zariadenia staveniska a skládky materiálov výlučne na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke resp. iné k tomu ho oprávňujúce právo.
 18. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať povinnosti vyplývajúce z § 127 stavebného zákona o zabezpečení záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 19. Pri realizácii stavby je potrebné použiť len stavebné výrobky vhodné v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
 20. Odvedenie dažďových vôd z upraveného terénu riešiť tak, aby nedošlo k poškodzovaniu susedných pozemkov, alebo stavieb.
 21. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, označené s uvedením údajov o stavbe.
 22. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. Súčasťou dokumentácie je stavebný denník.
 23. Stavebnú suť získanú pri stavebných prácach je potrebné zneškodniť na zariadení pre to
 24. sa predpokladá v dôsledku prác vykonávaných v rámci stavebných  úprav pri obnove bytového domu   je potrebné nakladať  v súlade  s § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. V prípade kolaudácie bude ku kolaudačnému konaniu potrebné požiadať  o vydanie vyjadrenia  podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. V žiadosti bude okrem iných, zákonom stanovených náležitostí potrebné deklarovať spôsob naloženia s odpadmi vzniknutými v priebehu prác súvisiacich  so stavebnými úpravami  pri obnove bytového domu, resp. pri prípadných ďalších súvisiacich činnostiach.
 25. V prípade výskytu chránených živočíchov (skoro všetky druhy vtákov, hlavne belorítka domová, dažďovníky +netopiere) pri realizácii stavebných prác je potrebné bezodkladne kontaktovať pracovisko Štátnej ochrany prírody SR, Správa CHKO Poľana, ktoré zabezpečí usmernenie postupu stavebných prác a riešenie daného problému- podľa vyjadrenie Okresného úradu Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j.: OU-ZV-OSZP-2017/014327-2.vyj.  zo dňa 30.10.2017.
 26. Stavbu alebo jej časť bude možné užívať na základe kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu vydaného na základe návrhu stavebníka.

 

Odôvodnenie:

Dňa 24.01.2018 podal stavebník stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil listom č.j.. SÚ 731/2018-2-ozn.Po zo dňa 13.025.2018 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

 

Pri posudzovaní žiadosti o stavebné povolenie sa stavebný úrad riadil príslušnými ustanoveniami stavebného zákona, predovšetkým ustanovením § 62, podľa ktorého stavebný úrad preskúmal najmä či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom,  požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovanie stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou.

 

Stavebný úrad pri posudzovaní žiadosti o vydanie tohto rozhodnutia vychádzal z predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej k tomu oprávnenými osobami, schválená v konaní k tomuto povoleniu  a prerokovanú s dotknutými orgánmi (§ 140a stavebného zákona), v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. V konaní bolo zistené, že povolením stavby nie sú ohrozené práva a oprávnené záujmy známych účastníkov konania. Predloženú dokumentáciu spracovala oprávnená osoba. K povoleniu stavby sa vyjadrili: ORHaZZ Zvolen, Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie. Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné.

 

Keďže stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta Zvolen

 

 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test