Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

O Z N A M „Výroba surovej drevotrieskovej dosky, laminovanej drevotrieskovej dosky a impregnovaného papiera“ prevádzkovateľa Bučina DDD, spol. s r.o. Zvolen – zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky. Vytlačiť
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „IPKZ“), požiadala Mesto Zvolen  o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba surovej drevotrieskovej dosky, laminovanej drevotrieskovej dosky a impregnovaného papiera“ pre prevádzkovateľa Bučina DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen“ vydaného rozhodnutím č.1324-19305/2015/Ško/473600114 zo dňa 29.6.2015. Na základe žiadosti a príslušných ustanovení zákona Mesto Zvolen informuje o uvedených skutočnostiach verejnosť.

Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti a výzva zainteresovanej verejnosti je zverejnená na úradnej tabuli MsÚ Zvolen do 23.03.2018. Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia je zároveň zverejnená na webových sídlach www.sizp.sk a www.zvolen.sk.

Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, Banská Bystrica, 2. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Mestský úrad Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, kancelária č. 356, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Predmetná zmena integrovaného povolenia nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Dotknutými orgánmi v konaní sú:

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen.

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen.

Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote.

 

                                                                   

 

                                                                            Ing. Lenka Balkovičová

                                                                              primátor mesta Zvolen


 
 

webygroup
USD1.1582
CZK25.746
GBP0.90328
HUF327.81
PLN4.3249
HRK7.4300
RUB79.2265

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test