Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Predloženie odvolania proti rozhodnutiu Mesta Zvolen o dodatočnom stavebnom povolení stavby pod názvom: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská vo Zvolene odvolaciemu orgánuVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen


Č. j.: SÚ 3111/2017-8-odvol.Po                                                                        Zvolen, dňa 07.02.2018

Č. j.: SÚ 357/2018-8-odvol.Po

Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223

 

Okresný úrad Zvolen

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Námestie SNP 35/48

961  08    Zvolen

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

PREDLOŽENIE ODVOLANIA

 

Mesto Zvolen ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), a podľa § 3a ods. 4   zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný úrad") predkladá odvolaciemu orgánu spisový materiál a odvolanie, ktoré podali Božena Buzašiová, bytom Bučinová 340/7, Malachov a Ján Nemčok, bytom Komenského 599/20, Zvolenská Slatina (ďalej len "odvolateľ"), proti rozhodnutiu, ktoré príslušný stavebný úrad vydal dňa 18.12.2017 pod č.j.: SÚ 3111/2017-6-rozh.Po vo veci dodatočného stavebného povolenia stavby pod názvom: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská vo Zvolene", ktorá je  umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 3410/50, 3410/490, register "E" parc. č. 3446/3, 3446/5 v katastrálnom území Zvolen.

Odvolanie bolo odvolateľom podané v zákonom stanovenej lehote.

Stavebný úrad nemôže o odvolaní sám rozhodnúť, pretože odvolaniu nie je možné vyhovieť podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Predkladá ho preto spolu so spisovým materiálom podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku príslušnému správnemu orgánu II. stupňa.

 

 

Ing. Ján Šutý

vedúci odboru stavebnej správy


 
 

webygroup
USD1.1582
CZK25.746
GBP0.90328
HUF327.81
PLN4.3249
HRK7.4300
RUB79.2265

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test