Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Predloženie odvolania proti rozhodnutiu Mesta Zvolen o dodatočnom stavebnom povolení stavby pod názvom: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská vo Zvolene odvolaciemu orgánuVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen


Č. j.: SÚ 3111/2017-8-odvol.Po                                                                        Zvolen, dňa 07.02.2018

Č. j.: SÚ 357/2018-8-odvol.Po

Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223

 

Okresný úrad Zvolen

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Námestie SNP 35/48

961  08    Zvolen

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

PREDLOŽENIE ODVOLANIA

 

Mesto Zvolen ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), a podľa § 3a ods. 4   zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný úrad") predkladá odvolaciemu orgánu spisový materiál a odvolanie, ktoré podali Božena Buzašiová, bytom Bučinová 340/7, Malachov a Ján Nemčok, bytom Komenského 599/20, Zvolenská Slatina (ďalej len "odvolateľ"), proti rozhodnutiu, ktoré príslušný stavebný úrad vydal dňa 18.12.2017 pod č.j.: SÚ 3111/2017-6-rozh.Po vo veci dodatočného stavebného povolenia stavby pod názvom: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská vo Zvolene", ktorá je  umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 3410/50, 3410/490, register "E" parc. č. 3446/3, 3446/5 v katastrálnom území Zvolen.

Odvolanie bolo odvolateľom podané v zákonom stanovenej lehote.

Stavebný úrad nemôže o odvolaní sám rozhodnúť, pretože odvolaniu nie je možné vyhovieť podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Predkladá ho preto spolu so spisovým materiálom podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku príslušnému správnemu orgánu II. stupňa.

 

 

Ing. Ján Šutý

vedúci odboru stavebnej správy


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test