Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Stavebné úpravy v byte č. 1 v bytovom dome J. Jesenského 800/9, ZvolenVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen


Č. j.: SÚ 23/2018-Pa-1-ozn.                                                                                  Zvolen, dňa 3.1.2018

Vybavuje: Ing. Viera Paniaková
Tel.: 045/5303 268

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

Erik Kmetík, Mierová 674/13, 969 01  Banská Štiavnica (ďalej len "stavebník") dňa 28.12.2017 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby pod názvom:

Stavebné úpravy v byte č. 1 v bytovom dome J. Jesenského 800/9, Zvolen

a zmena rozvodov zemného plynu v suteréne bytového domu pre byt č. 1 (ďalej len „stavba“) na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739/1 v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

1.stavebné úpravy v dvojizbovom byte na prízemí 1 + 3 podlažného murovaného bytového domu  za účelom zväčšenia kúpeľne jej spojením s uzavretým priestorom pôvodnej lodžie v rozsahu:

osadenie oceľových prekladov z valcovaných prierezov 3xI 120 mm dĺžky 1300 mm do nadpražia nosného muriva, v ktorom bude vytvorený nový spojovací otvor 

po 3 - 4 dňoch bude nasledovať vybúranie muriva z plných tehál pre vytvorenie nového prechodového otvoru rozmerov 1000/2000 mm

zamurovanie pôvodného okna rozmerov 300x1200 mm medzi lodžiou a WC; vetranie WC bude zabezpečené ventilátorom a plastovým potrubím, vedeným cez komoru do okenného otvoru

zamurovanie pôvodného dverného otvoru medzi halou a lodžiou

zateplenie parapetného muriva pod oknom pôvodnej lodžie a pod oknom kúpeľne polystyrénom hr. 100 mm

napojenie na studenú vodu bude pôvodné od vodomerov v suteréne zvlášť pre kúpeľňu a zvlášť pre kuchyňu a WC; teplá voda bude pripravovaná v plynovom kotle v suteréne , ležaté rozvody z plastových trubiek DN 20  budú vedené v podlahe k zariaďovacím predmetom v kúpeľni a do drezu v kuchyni

splašková kanalizácia bude napojená do dvoch existujúcich stúpačiek - č. 1 v kúpeľni a č. 2 v komore; pod stropom suterénu bude vedené kanalizačné potrubie PVC DN 50 z kuchynského drezu do stúpačky v komore, kanalizačným potrubím PVC DN 50 v podlahe bude odvedený odpad z vane, sprachy, umývadla a z práčky

v celom byte bude vybudované podlahové vykurovanie, okruhy budú napojené v rozdeľovači v hale

vyhotovenie nových povrchových vstiev podláh v byte, v izbách budú súčasné násypové vrstvy vymenené za nové pre podlahové vykurovanie

tak, ako je zrejmé z dokumentácie Statického posudku, spracovaného Ing. Jánom Hazuchom v novembri 2017

2.zmena zdroja vykurovania

zmenu rozvodov zemného plynu z pôvodného rozvodu k vykurovacím telesám GAMAT a ohrievaču teplej vody na rozvod k plynovému závesnému kotlu, a z pôvodného rozvodu k plynovému sporáku na rozvod k varidlovej plynovej doske

demontáž odbočky DN 25, ukončenej pred plynomerom v byte č. 1

premiestnenie plynomeru z priestoru bytu č. 1 do priestoru schodiska

novým zdrojom tepla bude plynový závesný kotol pre ÚK a prípravu TV

vybudovanie novej odbočky DN 25 z jestvujúcej stúpačky pre umiestnenie plynomeru v priestore schodiska

vedenie oceľového rozvodu DN 25 do priestoru chodby v suteréne s vedením pod stropom, odkiaľ bude napojený závesný plynový kotol s výkonom 12 kW, osadený pri vyvložkovanom prieduchu komína, kde bude vyvedený odvod spalín 

prívod spaľovacieho vzduchu bude z vonkajšieho priestoru vedením cez obvodovú stenu

tak, ako je zrejmé z dokumentácie, spracovanej Dušanom Slašťanom v decembri 2017.

 

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Zvolen, úradné dni Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru stavebnej správy


 
 

webygroup
USD1.1582
CZK25.746
GBP0.90328
HUF327.81
PLN4.3249
HRK7.4300
RUB79.2265

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test