Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Stavebné povolenie stavby pod názvom: Obytný komplex pod Pustým hradom vo ZvoleneVytlačiť
 

M E S T O   Z V O L E N

spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen


Č.j.: SÚ 2383/2017/3-rozh.                                                                                  Zvolen: 09.08.2017

Vybavuje: PhDr. Ján Šalát

 

 

Stavebné  povolenie

 

AGNOS, s.r.o., Pod dráhami 2329/11, Zvolen, IČO: 36 864 030 v zastúpení STAVING PROJEKT s.r.o., Na Troskách 3, Banská Bystrica, IČO: 36 864 366 podala dňa 31.05.2017 na stavebný úrad žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Obytný komplex pod Pustým hradom “. Stavba je umiestnená v katastrálnom území Zvolen na parcelách KN C číslo: 491/21, 491/58, 491/98, 491/99, 491/100, 491/105, 491/111, 491/172, 491/328, 491/42.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Zvolen dňa 25.11.2016 pod Č.j. SÚ 2243/2016/2-rozh.

Mesto Zvolen zastúpené primátorkou mesta Ing. Lenkou Balkovičovou, Námestie slobody č. 22, Zvolen, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) ) a v súlade s § 120 stavebného zákona príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a odst.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len cestný zákon) preskúmal predmetnú žiadosť podľa ustanovení § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní, na základe čoho podľa §§ 66 a 88 stavebného zákona

 

p o v o ľ u j e

 

stavbu: Obytný komplex pod Pustým hradom,

ktorá má byť umiestnená na pozemku v katastrálnom území Zvolen na parcelách KN C číslo: 491/21, 491/58, 491/98, 491/99, 491/100, 491/105, 491/111, 491/172, 491/328, 491/42.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

SO 01 – Príprava územia – HTÚ

SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy, dopravné značenie

SO 08 – Verejné osvetlenie

SO 09 – Verejné slaboprúdové rozvody

SO 10 – Bytový dom „A“ – rekonštrukcia a nadstavba a prípojky na IS

SO 20 – Bytový dom „B“ – novostavba a prípojky na IS

SO 30 – Bytový dom „C“ – novostavba a prípojky na IS

SO 40 – Bytový dom „D“ – novostavba a prípojky na IS

SO 50 – Bytový dom „B“ – novostavba a prípojky na IS

SO 60 – Drobné objekty

SO 61 – Sadové úpravy

Predmetom projektovej dokumentácie je výstavba obytného komplexu pozostávajúceho z piatich samostatných bytových domov spolu s príslušnými parkovacími plochami a technickou infraštruktúrou v priestore medzi ulicou Pod dráhami a lesným porastom masívu Pustého hradu. Územie je čiastočne zastavané jestvujúcim areálom turistickej ubytovne, budova bude zachovaná.

Kapacitné údaje stavby:

Celková plocha pozemku: 9612 m2

bytový dom    počet bytov                                                                            zastavaná plocha       

„A“                 20 (9-1-izbový; 9-2-izbový; 2-5-izbový)                               435,30 m2                  

„B“                   8 (8-3-izbový)                                                                      267,10 m2

„C“                   8 (8-3-izbový)                                                                      252,00 m2

„D“                 12 (4-1-izbový; 4-2-izbový; 4-3-izbový)                               244,10 m2

„E“                 24 (8-1-izbový; 8-2-izbový; 8-4-izbový)                               560,00 m2

Spolu:             72

prenajímateľné priestory: 2

detské ihrisko v severozápadnej časti areálu

Počet nadzemným podlaží 5

Počet parkovacích miest 132, z toho v garážach 21, nekryté stánia: 101+10 na verejnej komunikácii

SO-01 Príprava územia a HTÚ: Asanácie budú spočívať najmä z asanácie objektu „AT-stanica“ a murovaného resp. kovového oplotenia areálu. Pred zahájením HTU bude odobratá humusná vrstva v hr. 15 cm. Hrubé terénne úpravy budú realizované na úroveň – 0,52 m od oproti konečným úpravám komunikácie.

SO–02 Komunikácie a spevnené plochy, dopravné značenie: Napojenie objektov a parkovacích miest je riešené z miestnej komunikácie Pod dráhami cez existujúci vjazd vetvou „A“ ktorá je riešená ako obojsmerná šírky 6 m, slúži pre obsluhu domov C a D. Vetva „B“ zabezpečuje obsluhu bytového domu „E“, vetva „C“ je jednosmerná, tvorí prepojenie medzi vetvou „A“ a „D“ , vetva „D“ je šírky 6 m, zabezpečuje 2. výjazd na ul. Pod dráhami. Povrch komunikácií je z asfaltobetónu AC 11, povrch peších chodníkov bude z betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm. Povrchové odvodnenie je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustí a následne cez lapač ropných látok do dažďovej kanalizácie. V zmysle výpočtu podľa STN 73 6110/Z2 bola vypočítaná potreba parkovacích miest na 127 stání. V predloženej PD je navrhnutých celkovo 132 stání, z toho 21 garážových a 5 pre imobilných. 10 kolmých parkovacích miest sa nachádza pri verejnej komunikácii.

SO–08 Verejné osvetlenie: Inštalovaný príkon: 1,01 kW, požadovaný príkon 1,01 kW. Na osvetlenie komunikácii a parkovísk pri bytových domoch sú navrhnuté oceľové pozinkované stožiare s LED svietidlami – 16 ks jednovýložníkových,  a 4ks dvojvýložíkových. Dĺžka rozvodov vetiev A a B  je spolu 535 m. Rozvody sú navrhované káblami CYKY-J 5x10 mm2 z pilierovej rozvodnej skrine RVO umiestnenej pri bytovom dome „B“.

SO–09 Verejné slaboprúdové rozvody: Prípojka pre každý objekt bude realizovaná z prípojného bodu jestvujúcej telekomunikačnej prípojky v objekte „A“ káblom TCEKPKPFLE 20xNx0,8 spolu s rezervnou chráničkou pre zafúknutie optického kábla.

SO–10 Bytový dom „A“- rekonštrukcia a nadstavba:  Počet bytov: 20. Existujúci murovaný objekt je obdĺžnikového pôdorysu 34,6 x 12 m, má 4 nadzemné podlažia a je zastrešený plytkou pultovou strechou. Pre potreby novej dispozície budú vybúrané nové dverné a okenné otvory, bude zrušené existujúce schodisko, v mieste nového komunikačného jadra bude vyhĺbený suterén a podchytené základy. Na 1.NP sa budú nachádzať dva nebytové prenajímateľné priestory. Nové konštrukcie  budú  tvoriť  oceľový skelet nadstavby  5.NP s výplňovým  murivom  Ytong (porfix.), navrhované schodisko, výťahová šachta, pultová strecha. Deliace steny medzi bytmi budú ľahké sadrokartónové s akustickou izoláciou s celkovou hr. 250 mm. Obvodový plášť bude zateplený KZS  s dosiek z minerálnej vlny hr. 200 mm. Povrch obvodových stien bude riešený tenkovrstvou organickou omietkou v kombinácii odtieňov bielej, sivej, žltej, zelenej a oranžovej farby. Okná budú plastové biele s izolačným trojsklom.

Vykurovanie: Centrálnym zdrojom tepla pre všetky bytové domy bude plynová kotolňa umiestnená v miestnosti 1.10 bytového domu „A“.  V nej budú umiestnené dva plynové Viessmann Vitodens, s celkovým výkonom 292,8 kW. Rozvody k ostatným bytovým domom sú navrhované ako plastové predizolované s uložením v zemi bezkanálovým spôsobom. Odvod spalín bude exteriérovým montovaným nerezovým komínom DN 250 mm, vyvedeným 1,5 m nad strechu objektu. Každá obytná miestnosť bude vybavená rekuperačnou jednotkou Ecoroom osadenou v stene.

Potreba tepla pre bytový dom „A“ je 520,74 GJ/rok. Potreba tepla pre všetky bytové domy spolu je 1996,882 GJ/rok. Ročná spotreba plynu pre bytové domy je 66 200 m3/rok.

SO–20 Bytový dom „B“,  SO–30 Bytový dom „C“

Pôdorysné rozmery bytového domu „B“ a sú 16,8m x 15,9m, a bytového domu „C“ sú 16,8 x 15 m. Výška atiky je 15,4 m Svetlá výška obytných podlaží je 2,6 m.  Na 1.NP sa nachádzajú vstupné priestory, pivnice, výmenníková stanica, a 5 garážových miest. Na 2.NP až 4.NP sa nachádzajú vždy dve 3-izbové bytové jednotky, spolu 8 bytov v každom bytovom dome.  

SO–40 Bytový dom „D“ počet bytov 12

Objekt je riešený ako 5-podlažný, tvorený kombinovanou pozdĺžnou a priečnou stenovou sústavou. Pôdorysné rozmery domu sú 16,7 x 13,9 m. Výška atiky je 15,4 m. Svetlá výška obytných podlaží je 2,6 m. Na 1.NP sa nachádzajú vstupné priestory, pivnice, výmenníková stanica, a 4 garážové miesta. Na 2.NP až 4.NP sa nachádzajú jednoizbový, 2-izbový a 3-izbvý byt, spolu 12 bytových jednotiek.

SO–50 Bytový dom „E“ počet bytov 24

Objekt je riešený ako 5-podlažný, tvorený kombinovanou pozdĺžnou a priečnou stenovou sústavou. Pôdorysné rozmery domu „E“ sú 16,4 m x 37,2 m. Výška atiky je 15,65 m. Svetlá výška obytných podlaží je 2,6 m. Na 1. NP sa nachádzajú vstupné priestory, pivnice, výmenníková stanica, a 8 garážových miest. Na 2.NP až 4.NP sa nachádza spolu 8 jedno-izbových, 8 trojizbových, a 8 štvorizbových bytov, spolu 24 bytových jednotiek. Ako vertikálne komunikácie slúžia dva výťahy spolu s dvojramennými schodiskami.

Materiálové a dispozičné riešenie :

Zakladanie je navrhované ako plošné, tvorené základovými pásmi a pätkami z armovaného betónu C 20/25, na ktorých bude uložená základová doska hr. 150 mm. Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené stenami murovanými z keramických tvárnic hr. 300 mm, v kombinácii so žb. stenami a stĺpmi. Stropy budú železobetónové bezprievlakové hr. 200 mm. Schodiská budú železobetónové dvojramenné, výťahy sú navrhnuté od výrobcu Schindler typ S3300 s nosnosťou 975 kg (9 osôb). Obvodový plášť bude zateplený KZS  s dosiek z minerálnej vlny hr. 100 mm(1.NP) a 150 mm(2-5.NP). Povrch obvodových stien bude riešený tenkovrstvou organickou omietkou v kombinácii odtieňov bielej, sivej, zelenej a antracitovej farby. Plochá strecha bude mať krytinu z asfaltových pásov. Okná budú plastové biele s izolačným trojsklom. Výplne otvorov sú navrhované ako plastové. Vstupné dvere budú hliníkové zaskl. steny. V miestnostiach bytových domov budú osadené doskové vykurovacie telesá Korado s tepl. spádom 70/55 C°.

Vetranie: Miestnosti WC, Kúpeľne, kuchyne budú odvetrávané podtlakovo ventilátormi osadenými v stene. Kuchyne budú vybavené digestormi. Vodorovné a zvislé zberné potrubie bude vyvedené nad strechu objektu.

Vzduchotechnika: Zariadenie.č.1: vetranie soc. zariadení pomocou radiálnych ventilátorov s napojením na  Spiro potrubie  vyvedené nad strechu  objektov.  Zariadenie č. 2: Vetranie kuchýň bude riešené pomocou digestorov, napojene na Spiro potrubia, nad strechou ukončené vetracou hlavicou. Zariadenie č. 3: vetranie garáží prirodzeným spôsobom cez stenové mriežky. Zariadenie č. 4: vetranie nájomných priestorov pomocou rekuperačnej jednotky umiestnenej pod stropom zázemia.

SO–60 Drobné objekty: Tvoria ich smetné koše, detské ihrisko, stojan na bicykle, oplotenie, oporné múry, objekty záhradnej architektúry.

SO–61 Sadové úpravy: V mieste budúcich objektov, komunikácií a spev. plôch bude krovitá a stromová zeleň vyrúbaná, (predmet projektu pre výrub). Pri výbere drevín sa neuvažuje so stromami, ktoré budú mať v dospelosti mohutný vzrast a koreňový systém v horných vrstvách pôdy. Na plochy zelene sa použije trávnatý koberec so zavlažovaním.

Pre uskutočňovanie stavby stavebný úrad v súlade so znením § 66 stavebného zákona určuje nasledovné záväzné podmienky:

1.Stavba bude umiestnená na pozemku v katastrálnom území Zvolen, parcely KN C č. 491/21, 491/58, 491/98, 491/99, 491/100, 491/105, 491/111, 491/172, 491/328, 491/42 tak, ako je zakreslená v kópii z mapy katastra nehnuteľností a v projektovej dokumentácii stavby, schválenej a overenej v konaní k tomuto rozhodnutiu.

2.Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou stavby overenou v stavebnom konaní k tomuto rozhodnutiu. Dokumentácia stavby tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

3.Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické práce.

4.Krajský pamiatkový úrad Banská bystrica určil záväzným stanoviskom č.: KPUBB-2016/13643-3/42902 zo dňa 10.06.2016 vykonať na predmetnom území stavby archeologický výskum.

5.Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb.

6.Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy a dbať o ochranu osôb na stavenisku.

7.Pred začatím prác je stavebník povinný požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o ich vytýčenie a dodržať ich podmienky dané pri vytýčení.

8.Stavba bude ukončená v termíne do: 12/2019

9.Spôsob realizácie stavby: dodávateľsky, na to spôsobilou osobou.

10.Stavebník v súlade s § 66 ods. 2 oznámi do 15 dní od začatia realizácie stavby na stavebný úrad začiatok realizovania stavby a meno a adresu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania.

11.Pri realizácii stavby budú všetky zariadenia staveniska a skládky materiálov výlučne na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke resp. iné k tomu ho oprávňujúce právo.

12.Pri prevoze materiálov nesmú byť znečisťované komunikácie obce. V prípade znečistenia je dopravca povinný toto ihneď odstrániť na vlastné náklady.

13.Na uskutočnenie stavby budú použité stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe.

14.Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, označené s uvedením údajov o stavbe.

15.Pri realizácii stavby je nutné dodržať ochranné pásma jednotlivých existujúcich vedení a zariadení a pri súbehu a križovaní dodržať jednotlivé STN.

16.Pri realizácii stavby je potrebné dodržať povinnosti vyplývajúce z § 127 stavebného zákona o zabezpečení záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

17.Vzhľadom k tomu, že stavebné práce budú realizované v blízkosti obytnej budovy je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavebných prác nedochádzalo k nadmernému zaťažovaniu okolia hlukom a prachom.

18.Overená dokumentácia stavby musí byť uložená na stavenisku. Súčasťou dokumentácie je stavebný denník.

19.Stavebník samostatnou žiadosťou požiada Mesto Zvolen ako príslušný cestný správny orgán o určenie prenosného dopravného značenia na obdobie počas trvania stavby.

20.Stavebník samostatnou žiadosťou požiada Mesto Zvolen ako príslušný cestný správny orgán o určenie trvalého dopravného značenia.

21.Upozorňujem, že existujúce parkovacie miesta vedľa miestnej komunikácie – ul. Pod dráhami môžu byť v podmienkach mesta Zvolen započítané do objemu potrebných parkovacích miest iba v prípade, ak sa na ich používanie uplatňuje VZN č. 171 o miestnych daniach - daň za užívanie verejného priestranstva.

22.Pokiaľ budú komunikácie spolu s parkoviskami odovzdané do majetku Mesta Zvolen, odbor výstavby, životného prostredia a dopravy (VŽPaD) požaduje uzavrieť s Mestom Zvolen príslušnú zmluvu o budúcej zmluve s tým, že MsÚ odbor VŽPaD bude oprávnený vykonávať nad týmito prácami súbežný stavebný dozor, t.j. sledovať kvalitu a vecnosť vykonávaných stavebných prác a prijímať opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov.

23.Parkovacie boxy určené pre osoby ŤZP odporúčame rovnomerne rozmiestniť na všetkých vetvách komunikácií, t.z. na všetkých parkovacích plochách (na plochách vetiev „D, E, G, H“ sa s miestami pre osoby ŤZP nepočíta)

24.Navrhované PDZ odporúčame doplniť a výstražnú ZDZ č. č. A34 „Iné nebezpečenstvo“ s  DTEIZ s textom “Vozidlá stavby“.

25.Min. 30 dní pred začatím prác na uličných častiach prípojok technickej infraštruktúry je potrebné v zmysle §8/1 zák. č. 135/1961 zb. požiadať príslušný správny cestný orgán, ktorým je MsÚ Zvolen - odbor VŽPaD, o zvláštne užívanie miestnej komunikácie -  rozkopávky.

26.V prípade záberu verejného priestranstva je potrebné požiadať odbor MsÚ Zvole, odbor VŽPaD o vydanie povolenia.

27.Pri prevoze stavebných materiálov nesmú byť znečisťované komunikácie mesta a prepravca musí rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. v platnom znení zákona č. 193/1997 Z.z. o pozemných komunikáciách a vyhlášku č.  35/1984 Zb a VZN č. 34 o Verejnom poriadku na území mesta Zvolen.

28.Porealizačné zameranie stavby žiadam odovzdať v kancelárii prednostu MsÚ vo Zvolene Mgr. Žlnkovej pre potreby digitálnej mapy mesta. V elektronickej forme je zameranie možné doručiť vo formátoch *.dgn, *.dwg alebo *.dxf.

29.V prípade, že stavebník má záujem odovzdať stavebný objekt SO 08 Verejné osvetlenie do majetku mesta, je potrebné uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na objekt „Verejné osvetlenie“ a zmluvu o budúcej zmluve o zriedení vecného bremena na pozemkoch dotknutých objektom „Verejné osvetlenie“ v prospech mesta.

30.Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 82x (3x25) Ampér.

31.Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, vyhlášky č. 508/2009 Z.z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov.

32.Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, musí byť ihneď ohlásené SPP-D.

33.Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi.

34.Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany chodcov pohybujúcich sa v blízkosti stavby.

35.S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavebných úprav je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 366/2015 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov a ostatných vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem.

36.Stavebnú suť získanú pri stavebných prácach je potrebné zneškodniť na zariadení pre to určenom. Na území mesta Zvolen je to možné na riadenej skládke odpadu v k.ú. Zvolenská Slatina, ktorej majiteľom je Spoločnosť Pohronie, a.s. Zvolen.

37.V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu verejných zariadení, je stavebník povinný o tomto upovedomiť MsÚ Zvolen a zariadenie ihneď uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

38.Stavba sa nachádza pod ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru letiska Sliač s výškovým obmedzením 400 m.n.m. B.p.v. 

39.Na strešnú krytinu stavby budú použité nereflexné materiály a nátery.

40.Celkové osvetlenie obytného komplexu bude realizované tak, aby svetelný lúč bol nasmerovaný priamo na osvetľovanú plochu.

41.Najvyšší bod bytových domov, vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich strechách (komíny, zariadenia, antény a pod.), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii, nesmie prekročiť nadmorskú výšku 397,3 m n.m.BpV, t.j. výšku cca 100 m od úrovne ± 0,0.

42.V riešenom území sa zakazuje používať silné svetelné zdroje a zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia (lasery) takým spôsobom, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej premávky; vytvárať reflexné plochy a umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by svojim charakterom mohli odpútavať pozornosť posádky lietadiel, prípadne ich oslepiť (ustanovenie § 30 ods.1 písm. d) leteckého zákona) a neodporúča vykonávať činnosti a zriaďovať stavby a prevádzky, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva.

43.Stavba sa nachádza vo vzletovom a približovacom priestore Letiska Sliač s vysokým hlukovým zaťažením z leteckej prevádzky. Pri realizácii stavby je potrebné používať materiály ktoré v stavbách zabezpečia stanovené prípustné hladiny hluku a vibrácií.

44.Pri realizácii stavby zabezpečiť také opatrenia aby nedošlo k škodám na susedných nehnuteľnostiach. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu susedných nehnuteľností, je stavebník povinný toto ihneď uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

45.V prípade, že pri realizácii stavby bude potrebný záber verejného priestranstva, je stavebník povinný vopred (min. 30 dní) požiadať o vydanie povolenia na jeho záber Mestský úrad vo Zvolene, odbor výstavby a životného prostredia s uvedením doby a plochy záberu.

46.Po ukončení stavby je stavebník povinný podať na príslušný stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný doložiť geometrický plán a geodetické zameranie prípojok na inžinierske siete, stavebný denník, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady o overení požadovaných vlastností použitých výrobkov a materiálov na stavbe, doklad o uložení odpadu zo stavby – vyjadrenie OU Zvolen, OSŽP podľa § 99 ods.1 zákona o odpadoch, energetický certifikát.

Stavebné povolenie podľa § 67 stavebného zákona stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude započaté s výstavbou.

V rámci správneho konania k tomuto rozhodnutiu účastník konania: Združenie domových samospráv Bratislava zaslal dňa 26.6.2017 vyjadrenie nasledovného obsahu: územné rozhodnutie nie je právoplatné, tak sa nemôže pokračovať v stavebnom konaní, nie je potvrdené vyjadrením príslušného orgánu ochrany prírody, že stavba nemá negatívne vplyvy na životné prostredie, žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacity cestnej infraštruktúry; žiadame preukázanie splnenia podmienky č. 5 z rozhodnutia zo zisťovacieho konania, zároveň požiadal aby podmienky zo zisťovacieho konania boli splnené jeho navrhnutým spôsobom.

Stavebný úrad uvedené námietky a požiadavky zamieta ako nedôvodné.

Odôvodnenie:

Stavebník v zastúpení podal dňa 31.05.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu. Stavebný úrad oznámením Č.j.: SÚ 2383/2017/1-ozn. zo dňa 16.06.2017 oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom konania a upustil od ústneho pojednávania.

Stavba je svojím umiestnením v súlade s vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby vydanom Mestom Zvolen dňa 25.11.2016 pod Č.j. SÚ 2243/2016/2-rozh. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2016.

V rámci správneho konania k tomuto rozhodnutiu účastník konania: Združenie domových samospráv Bratislava zaslal dňa 26.6.2017 vyjadrenie nasledovného obsahu: územné rozhodnutie nie je právoplatné, tak sa nemôže pokračovať v stavebnom konaní, nie je potvrdené vyjadrením príslušného orgánu ochrany prírody, že stavba nemá negatívne vplyvy na životné prostredie, žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacity cestnej infraštruktúry; žiadame preukázanie splnenia podmienky č. 5 z rozhodnutia zo zisťovacieho konania, zároveň žiadame,  aby podmienky vyplývajúce zo zisťovacieho konania boli splnené nasledovným spôsobom:

-Žiadame aby okolie stavby „Obytný komplex pod Pustým hradom“ bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.

-Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové záhrady () ako plne funkčné retenčné nádrže. Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; z technického hľadiska sa jedná o technické dielo plne funkčných retenčných nádrží.

Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia), strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo  vydanom rozhodnutí musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia budeme vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti. Z dokumentácie pre zisťovacie konanie vyplýva, že dažďové vody zo striech sú

zaústené do jednotnej kanalizácie spolu so splaškovými vodami. Takéto riešenie je v rozpore s vodným zákonom; žiadame uvedené problematiku riešiť a to prednostne tak, aby dochádzalo k retencii dažďových vôd napríklad aj vyššie uplatnenými návrhmi, avšak možné sú aj iné technické riešenia.

-Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy  požadujeme zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území.

-Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest. Navrhované stavebno-konštrukčné prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti. Dažďové vody z parkoviska idú cez ORL do dažďového recipientu; uvedené riešenie je v rozpore s vodným zákonom, ktorý ukladá zadržiavanie maximálneho možného množstva dažďovej vody v území a len prebytočné (najmä prívalové) vody odvádzať do recipientu, ako aj so stratégiou mesta Zvolen s vysporiadaním sa s klimatickými zmenami; preto žiadame preriešenie uvedenej problematiky a to aj napríklad nami vyššie uvedenými návrhmi a pripomienkami; technicky je však možné aj iné riešenie.

-Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.

-Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

kovov označeného červenou farbou

papiera označeného modrou farbou

skla označeného zelenou farbou

plastov označeného žltou farbou

-komunálneho

Stavebný úrad uvedené vyjadrenie zaslal listom Č.j. SÚ 2383/2017/2-ozn. zo dňa 30.06.2017. stavebníkovi aby zaujal stanovisko k vyjadreniu účastníka konania.

Stavebník k vyjadreniu účastníka zaslal písomné stanovisko v ktorom je uvedené:

žiadame, aby boli podané námietky posúdené ako nedôvodné, nakoľko tieto nemajú vplyv na vydanie stavebného povolenia a aby Mesto Zvolen, po oboznámení sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia, vydalo stavebné povolenie v zmysle nami podanej žiadosti.

Námietky považujeme za nedôvodné v celom rozsahu.

Máme za to, že v predmetnom konaní sú splnené všetky potrebné podmienky vyžadované príslušnými právnymi predpismi pre vydanie stavebného povolenia, rovnako boli zabezpečené všetky potrebné podklady a stanoviská príslušných orgánov.

Aj v územnom konaní dochádzalo zo strany účastníka k podávaniu námietok, ktoré neboli dôvodné, čo nakoniec konštatovali aj orgány, ktoré o nich rozhodovali. V konaní účastníka sa teda neustále vyskytuje opakujúca sa argumentácia; cieľom účastníka je účelovo konanie naťahovať.

Čo sa týka námietok účastníka, tak boli uplatnené už v územnom konaní. Podľa ustanovenia § 61 ods. 1 veta tretia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej aj „Stavebný zákon“) platí, že: „Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.“

Z citovaného ustanovenia vyplýva tzv. koncentračná zásada, pričom v zmysle ustálenej súdnej praxe platí, že účelom zásady koncentrácie konania v stavebnom konaní je stanovenie určitých limitov stavebného konania a jej cieľom je zamedziť neustálemu generovaniu nových (prípadne opakujúcich sa nedôvodných) námietok, ktoré by v konečnom dôsledku bránili akejkoľvek stavebnej činnosti.

Opakované námietky účastníka, ktoré dokonca vôbec neboli uplatňované v územnom konaní, boli v predchádzajúcom období zodpovedané a vyvrátené, a to samotným vydaním územného rozhodnutia, ako aj oznámením nadriadeného stavebného úradu.

Účastník v podaných námietkach, konkrétne v bode II. uvádza, že dňa 22.12.2016 bolo podané odvolanie voči územnému rozhodnutiu, ktoré bolo následne písomne potvrdené, pričom tvrdí, že bolo podané v zákonnej lehote, že do dnešného dňa nebolo vydané druhostupňové rozhodnutie o odvolaní a odvolanie má odkladný účinok, ktorý nie je možné vylúčiť, a že vzhľadom na uvedené, územné rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť a preto nie je ani možné pokračovať v stavebnom konaní a že stavebný úrad musí konanie prerušiť a to až do nadobudnutia právoplatnosti druhostupňového rozhodnutia o odvolaní voči územnému rozhodnutiu.

Uvedenú námietku považujeme za neúčelnú a nepravdivú. Stavebnému konaniu predchádzalo riadne a zákonné územné konanie, v ktorom došlo k vydaniu územného rozhodnutia, ktoré bolo predložené aj Mestu Zvolen, ako stavebnému úradu, pri začatí stavebného konania.

Účastník síce podal proti územnému rozhodnutiu odvolanie, no odvolanie bolo z jeho strany podané oneskorene. Sledovanie a dodržiavanie príslušných lehôt je vecou účastníka konania a účastník je nesie zodpovednosť za včasné, ako aj za oneskorené podanie opravného prostriedku.

V zmysle ustanovenia § 59 v spojení s § 60 Správneho poriadku platí, že ak bolo odvolanie podané oprávnenou osobou, ale správnemu orgánu, ktorý rozhodnutie vydal bolo odvolanie doručené po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, odvolací orgán automaticky odvolanie nezamieta, ale je v súlade s § 60 správneho poriadku povinný odvolanie preskúmať z hľadiska, či neobsahuje dôvody na nariadenie obnovy konania alebo preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Ak dôvody pre aplikáciu mimoriadnych opravných prostriedkov nezistí, účastníkov konania o tom upovedomí neformálnym listom bez toho, aby potvrdzoval prvostupňové rozhodnutie.

Odvolací orgán si splnil svoju prieskumnú povinnosť, z hľadiska existencie dôvodov na aplikáciu mimoriadnych opravných prostriedkov. Pokiaľ odvolací orgán nezistí dôvody na uplatnenie mimoriadneho opravného prostriedku, tak ako už bolo uvedené, nevydáva o tom rozhodnutie, ale iba neformálnym spôsobom (listom) o tom upovedomí účastníka konania, ktorý podal oneskorené odvolanie.

Máme za to, že odvolací orgán (Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy), si splnil svoju povinnosť, preskúmal aj oneskorene podané odvolanie, pričom  nezistil dôvody na aplikáciu  mimoriadnych  opravných prostriedkov a oznámením č. OU-BB-OVBP2-2017/006481-2-PN zo dňa 16.01.2017 o tom upovedomil aj účastníka konania. V oznámení odvolací orgán aj presne špecifikoval prečo bolo účastníkom podané odvolanie podané oneskorene.

V prípade, ak mal účastník za to, že územné rozhodnutie je nezákonné, prípadne že je nezákonné uznesenie odvolacieho orgánu mal podať podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) správnu žalobu a to v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, proti ktorému smeruje. Účastník správnu žalobu nepodal, územné rozhodnutie je teda právoplatné.

Stavebný úrad námietky účastníka konania zamietol z nasledovných dôvodov: Jedná sa o opakované námietky, ktoré boli uplatnené v územnom konaní a o ktorých bolo právoplatne rozhodnuté v územnom konaní. V súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona na pripomienky a námietky ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

Účastník konania nevyužil možnosť oboznámiť sa s projektovou dokumentáciou stavby doloženou k stavebnému konaniu a požadoval použiť určené stavebné výrobky na stavbe. Projekt stavby je autorské dielo a môže byť vypracované len autorizovaným projektantom, ktorý má povinnosť navrhnúť stavbu tak, aby zodpovedala §§ 46 a 47 Stavebného zákona, STN, technickým predpisom, vyhláškam a zákonom Slovenskej republiky. Projektant má právo navrhnúť technické riešenie a stavebné materiály, ktoré majú byť pri výstavbe použité, pričom musí zohľadniť technickú, ale aj ekonomickú stránku výstavby a prevádzky. Za navrhnuté dielo nesie zodpovednosť. Vynucovanie si použitia materiálov a riešení, v praxi dlhodobo neoverených, Združením domových samospráv v nás vyvoláva dojem zabezpečovania odbytu firme blízkej Združeniu domových samospráv.

Upozorňujeme na §18 ods. 2 písm. c) Autorského zákona, podľa ktorého autor má právo na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojim dielom, ktoré by znižovalo hodnotu diela, alebo spôsobilo ujmu autora na cti, alebo dobrej povesti.

Je v právomoci stavebníka a projektanta rozhodnúť o voľbe materiálov a výrobkov na stavbe.

Predložená žiadosť bola posúdená v súlade s § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní. V konaní bolo zistené, že povolením stavby nie sú ohrozené práva a oprávnené záujmy známych účastníkov konania. Predloženú dokumentáciu spracovala oprávnená osoba. K projektovej dokumentácii vydal TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Banská Bystrica odborné stanovisko v ktorom je uvedené, že projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení. K povoleniu stavby sa vyjadrili: Mesto Zvolen, Okresný úrad vo Zvolene, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Zvolen, odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, OR PZ ODI Zvolen, StVPS a.s. Banská Bystrica, Slovak Telekom a.s. Bratislava, SSE-D, a.s. Žilina, SPP-D a.s. Bratislava, Orange Slovensko a.s. Bratislava, O2 Slovakia s.r.o., Bratislava, NASES Trnava, SWAN a.s. Bratislava, Energotel a.s. Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Bratislava, Dopravný úrad Bratislava. Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné a podmienky v nich uvedené boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Keďže stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok 1 100,- € bol uhradený do pokladne MsÚ Zvolen dňa 31.5.2017.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajšom úrade. o vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie možné preskúmať súdom.

 

Ing. Lenka Balkovičová

primátorka mesta Zvolen


 
 

webygroup
USD1.1582
CZK25.746
GBP0.90328
HUF327.81
PLN4.3249
HRK7.4300
RUB79.2265

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test