Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

R o z h o d n u t i e Povolenie na osobitné užívanie vôd podľa príslušných ustanovení § 21 ods. 1) písm. d) vodného zákonaVytlačiť
 

 

Okresný úrad Zvolen -  odbor starostlivosti o životné prostredie 

                                                 Námestie SNP  96/50

                                                      960 01  ZVOLEN

 

 

 

 

Č.j.OU-ZV-OSZP-2017/001048-rozh./NEK                                                 Vo Zvolene 07.09.2017  

 

 

 

 

 

 

V e r e j n á   v y h l á š k a

 

 

R o z h o d n u t i e

 

 

 

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Zvolen – OSŽP) v zmysle §2 ods. 3,  ods. 6 a  §  3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný správny orgán výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle  § 5 ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veciach štátnej vodnej správy (ďalej len ,,ŠVS“) podľa § 61 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením  § 46 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  pre  spoločnosť SARVAŠKA spol. s r. o., E.P. Voljanského 9950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 44756224

 

 

I.

p o v o ľ u j e

 

 

povolenie na osobitné užívanie vôd podľa príslušných ustanovení § 21 ods. 1) písm. d) vodného zákona - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.

 

OŠVS v súlade s § 21 ods. 2 vodného zákona určuje pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku nasledujúce podmienky:

 

1. Charakteristika vôd:

Jedná sa o vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z lokality stavby „SARVAŠKA – NAD KASÁRŇAMI, SEKTOR B“, lokalita ZVOLEN, SARVAŠKA prostredníctvom podobjektu SO 03.2  Dažďová kanalizácia, ktorý bude odvádzať vody zo striech rodinných domov, miestnych komunikácií a prípadných spevnených plôch pri RD.

Popis dažďovej kanalizácie je uvedený v popise stavby v časti II. tohto  rozhodnutia.

 

2. Miesto vypúšťania:

      Ľavobrežne do drobného vodného toku Boroviansky potok v r.km 0,800 (podľa 3. vydania VH máp, M=1:50 000).

 

 1. Opatrenia na zachytávanie plávajúcich  a ropných látok:

 

 • Plávajúce látky zachytávať v lapačoch strešných splavenín, v prípadných odvodňovacích žľaboch v uličných vpustoch dažďovej kanalizácie, ktoré sú vybavené záchytnými košmi.
 • Ropné látky z parkoviska zachytávať v 4 uličných vpustoch „UV o1 –UV o4“ v ktorých budú osadené odlučovacie zariadenia ropných látok PURECO  ENVIA VIVO s parametrami Q = do 5 l/s, výstupné hodnoty 5 mg NEL/l – 0,1 mg NEL/l.

 

 1. Pravidelne vykonávať kontrolu a čistenie ORL, uličných vpustí. Zachytené sedimenty                      a plávajúce látky zneškodňovať v súlade so súčasne platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

 

 1. Časový režim vypúšťania:

Diskontinuálny t.j. v čase zrážkovej aktivity a krátko po jej doznení, a v čase topenia                 snehovej pokrývky.

 

 1. Predpokladané množstvá odvádzaných dažďových vôd:

    Návrhový prietok dažďových vôd pri 15 min. daždi vypúšťaných do toku Qdažď = 461,95 l/s

 • z toho možné zaolejované dažďové vody  4,78 l/s

 

7. Sledovať kvalitu vôd z povrchového odtoku na výustnom objekte odberom bodovej vzorky v ukazovateli zostatkového znečistenia v zmysle garancií zariadenia ORL - NEL do 0,5 mg/l v čase zrážok s početnosťou 2x ročne (v zimnom a letnom období).

 

8. V prípade, že sa rozbormi vzoriek vypúšťaných vôd z povrchového odtoku preukáže, že zariadenie ORL neprečisťuje odpadové vody v súlade s hodnotou NEL v povolení na osobitné užívanie vôd, prijať nápravné opatrenia a po ich zrealizovaní rozbor zopakovať nad rámec početnosti v povolení na osobitné užívanie vôd.

 

9. Na odvodnených plochách nevykonávať činnosti, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali kvalitu v podzemných a povrchových vodách v záujmovej oblasti, ako aj funkčnosť zariadenia ORL (umývanie vozidiel, dopĺňanie a výmena prevádzkových kvapalín a pohonných hmôt, opravy automobilov a pod.).

 

10.Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vykonávať podľa  § 5 ods. 14 NV SR č. 269/2010 Z.z. v súlade                 s § 36 ods. 9 vodného zákona akreditovanými laboratóriami pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami príslušnej STN.

 

11.ORL obsluhovať dodávateľom zaškolenou osobou a prevádzkovať v súlade                                 s prevádzkovým poriadkom resp. s návodom na obsluhu a údržbu od dodávateľa zariadenia.

 

12.Vodnú stavbu prevádzkovať a udržiavať v dobrom stavebnotechnickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo hygienických a technických závad a nedochádzalo k jej znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej účelu.

 

13.Výsledky rozborov predkladať tunajšiemu úradu 1 x ročne k termínu 31.1. nasledujúceho  kalendárneho roka.

 

14. Platnosť tohto povolenia:

Na dobu určitú v súlade s príslušnými ustanoveniami vodného zákona na 10 rokov t.j. do 31.03.2027, pokiaľ sa nezmenia podmienky za ktorých bolo povolenie vydané (t.j. zmeny charakteru, zloženia a množstva vypúšťaných vôd, …). V prípade zmeny skutočností posudzovaných pri vydávaní povolenia je tieto potrebné vopred oznámiť a prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy a so správcom toku (SVP š.p., OZ Banská Bystrica).

Povolenie na osobitné užívanie vôd je vykonateľné až po uvedení stavby do užívania.

 

 

 

 

II.

p o v o ľ u j e

 

 

podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona uskutočnenie vodnej stavby t.j. vydáva  stavebné povolenie na objekty vodných stavieb

SO 02 – VODOVOD, SO 02.Z – VODOVOD, ZMENA č.1 a č.2 a č 3

SO 03 – KANALIZÁCIA,  SO 03.Z – KANALIZÁCIA, ZMENA č.1

SO 11 – ÚPRAVA BOOVIANSKEHO POTOKA

v rámci stavby ,,SARVAŠKA – NAD KASÁRŇAMI, SEKTOR B“, lokalita ZVOLEN, SARVAŠKA

 

                Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Mestom Zvolen, spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen dňa 02.09.2015 č.j. SÚ 1240/2015/2-rozh. s nadobudnutím právoplatnosti dňa 17.02.2016 a dňa 09.06.2016 č.j. SÚ 847/2016/2-rozh. s nadobudnutím právoplatnosti dňa 13.07.2016.

Mesto Zvolen, spoločný obecný úrad  - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen vydalo k vodoprávnemu povoleniu súhlasné záväzné stanovisko podľa ustanovení                 § 120 stavebného zákona v súlade s §140b stavebného zákona č.j. SÚ 1246/2017/2-stanovisko zo dňa 30.03.2017.

Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy vydal Okresný úrad Zvolen, pozemkový a  lesný odbor zn. OU-ZV-PLO-2016/010080-003-183 zo dňa 07.09.2016.

 

Stavba  sa bude nachádzať na pozemkoch v k.ú Zvolen:

SO 02 – VODOVOD, SO 02.Z – VODOVOD, ZMENA č.1 a č.2 a č.3

SO 03 – KANALIZÁCIA,  SO 03.Z – KANALIZÁCIA, ZMENA č.1

 • KN C č. 4467/1, 4467/2, 4467/4, 4500/3, 4580/1, 4580/271, 4580/272, 4580/214, 4580/191, 4580/170, 4580/100, 4580/185, 4580/123, 4580/278, 4580/130, 4580/73, 4580/127, 4580/134, 4580/162, 4580/275, 4580/76, 1830/71, 1819/4, 1819/2, 1820/8, 1830/290, 1819/19, 1818/18, 1818/2, 1818/20, 1818/6, 1818/11, 1818/15, 4580/4, 5164, 1754, 1745/1, 5160/3, 5160/36, 5323/1
 • KN E č. 1622/4, 1745/4, 1754/1, 5164, 4521, 4524, 1818, 5166/5, 4531, 4534, 4533, 4462, 4465, 4530/1, 4530/2, 5323/3 (výustný objekt)

SO 11 – ÚPRAVA BOROVIANSKEHO POTOKA

- KN C č. 4352/12, 5159/1, 5323/3, 5347/1, 4352/86 a priepust 5160/31, 5323/1, 5323/3, 5323/5  

- KN E č. 5159/1, 5159/2, 5159/3, 5323/1, 5323/5 a priepust 5323/3, 5323/4.

 

Popis objektov vodných stavieb v rámci stavby ,,SARVAŠKA – NAD KASÁRŇAMI, SEKTOR B“, lokalita ZVOLEN, SARVAŠKA :

 

SO 02 – VODOVOD, SO 02.Z – VODOVOD, ZMENA č.1 a č.2 a č.3

pozostáva z dvoch stavebných podobjektov:

SO 02.1  - Verejný vodovod

SO 02.2  -  Preložka existujúcich vodovodných potrubí a prepadov z vodojemov

SO 02.1  Verejný vodovod:

Pre zásobovanie riešeného územia pitnou a požiarnou vodou je navrhnuté vybudovanie nového zásobného potrubia z vodojemu Podborová a vybudovanie troch nových vetiev verejného vodovodu:

- zásobné potrubie z vodojemu Podborová dĺ. 168,51 m DN150 mm

- vetva“1“dĺžky 1274,87 m, profilu DN 100 mm

- vetva“2“dĺžky 222,01 m, profilu DN 100 mm

- vetva“3“dĺžky 45,34 m, profilu DN 80 mm

Vodovod je navrhnutý z tlakových rúr polyetylénových HDPE, PE 100, PN 10, SDR 17,  celkovej dĺžky  1710,73 m, vetvy „1“ a „2“ sú zokruhované. Na potrubí bude osadených 10 podzemných hydrantov. Priemerná denná potreba vody (343 osôb) Qp = 0,55 l/s, ročná potreba vody Qr = 16 901,33 m3/rok.

 

SO 02.2  Preložka existujúcich vodovodných potrubí a prepadov z vodojemov:

Výstavba RD si vyžaduje  zásahy do existujúcich vodovodných potrubí a prepadov z vodojemov:

- Preloží sa prívodné vodovodné potrubie z vodojemu Baková jama do vodojemov Sarvaška, dĺžka preložky 396,93 m - HDPE, PE 100, PN 10, SDR 17, profilu DN 300 mm a DN 150 mm.

- Preloží sa odberné vodovodné potrubie  pre mesto Zvolen – centrum, dĺžka preložky 83,32 m, navrhovaná  z tlakových rúr  polyetylénových PE 100 RC Wavin TS, PN 10, SDR 17  – DN 500 mm.

- Preloží sa odberné vodovodné potrubie  pre Nemocnicu Zvolen, dĺžka preložky 110,99 m, navrhovaná z tlakových rúr  polyetylénových HDPE, PE 100, PN 10, SDR 17  – DN 150 mm.  

- Odberné vodovodné potrubie  do ulice 9.mája z liatinových DN 150 mm ostáva bez zmeny  v pôvodnej trase, len sa čiastočne skráti a napojí na preložené potrubie  z vodojemu Baková jama do vodojemu Sarvaška

- Prepad z horného vodojemu Sarvaška sa napojí do navrhovanej jednotnej kanalizácie – stoky A4-2-1-2.1, dĺžka prepojenia cca 6,2 m.

- Prepad zo  spodného vodojemu Sarvaška, vedený do ulice 9.mája sa  od oplotenia spodného vodojemu v celej dĺžke zruší a preloží s napojením do navrhovanej dažďovej kanalizácie – stoky „DK1“. Dĺžka preložky 14,15 m  z rúr  polypropylénových  Awadukt PP SN 10 Rausisto – DN 400 mm.

 

SO 03  -  KANALIZÁCIA, SO 03.Z – KANALIZÁCIA, ZMENA č.1

pozostáva z dvoch stavebných podobjektov:

SO 03.1  - Verejná splašková a jednotná kanalizácia

SO 03.2  - Dažďová kanalizácia

Odkanalizovanie územia sa navrhuje delenou kanalizáciou  - splaškovou, dažďovou a v časti územia  kanalizáciou jednotnou.

SO 03.1  Verejná splašková a jednotná kanalizácia:

Jednotná kanalizácia je navrhnutá zo štyroch kanalizačných stôk:

- Stoka „A4-2-1-2“, dĺ. 331,48 m sa napája  na existujúcu kanalizačnú stoku v ul. 9. mája. Trasa tejto stoky je v spodnej časti navrhovaná dvorom materskej školy.

- Stoka „A4-2-1-2.1“, dĺ. 80,57 m sa napája na navrhovanú stoku „A4-2-1-2“.

- Stoka „A4-2-1-2.1.1“, dĺ. 66,21 m sa napája na navrhovanú kanalizačnú stoku „A4-2-1-2.1“, ale odvádza len dažďové vody

- Stoka „A4-2-1-1“, dĺ. 260,61m  je predĺžením existujúcej kanalizačnej stoky na ulici 1. mája.

 

Splašková kanalizácia je navrhnutá  zo štyroch kanalizačných stôk:

- Stoka „A4-2-1-1“, dĺ. 80,57 m, ktorá je pokračovaním stoky jednotnej “A4-2-1-1“, ale odvádzajúca len vody splaškové.

- Stoka „A4-2-1-1.1“, dĺ. 217,04 m sa napája na jednotnú stoku „A4-2-1-1“.

- Stoka „B4-25“, dĺ. 738,92 m  odvádzajúca splaškové odpadové vody do stoky „B4“, napája sa na ňu v kanalizačnej šachte č. 120 v Partizánskej ulici.

- Stoka „B4-25-1“, dĺ. 430,40 m  sa napája na navrhovanú stoku „B4-25“

 

Celková dĺžka jednotnej a splaškovej kanalizácie je 2125,23 m navrhnutá je z rúr  polypropylénových  Awadukt PP SN 10 Rausisto – DN 300 mm. Na potrubí budú osadené kanalizačné šachty. Množstvo splaškových odpadových vôd z celého sektoru „B“: priemerný denný prietok splaškových vôd Q24 = Qp = 0,55 l/s, ročné množstvo splaškových vôd Qspl.ročné = 16 901,33 m3/rok.

 

SO 03.2  Dažďová kanalizácia:

Navrhnutá je z piatich kanalizačných stôk a bude odvádzať vody zo striech rodinných domov, miestnych komunikácií a prípadných spevnených plôch pri RD,  vyústená bude do Borovianskeho potoka:

 • Stoka „DK1“ – DN 300 - 500 mm, dĺ.  428,50 m je navrhnutá v dolnej miestnej komunikácii sektoru „B“ a pokračuje trvalými trávnymi porastmi nad rodinnými domami v ulici Partizánskej  do toku.
 • Stoka „DK2“ – DN 300 – 500 mm, dl. 601,47 m je navrhnutá v hornej miestnej komunikácii sektoru „B“  a spája sa so stokou „DK1“.
 • Stoka „DK“ – DN 500 a 600 mm, dĺ.  446,86 m  po spojení stôk „DK1“ a „DK2“ pokračuje trvalými trávnymi porastmi nad rodinnými domami v ulici Partizánskej  do toku.
 • Stoky „DK2-1“ – DN 200  mm – dl. 37,95 m  a DK2-2“ – DN 200 a 250 mm – dl. 35,96 m  sa napájajú na stoku „DK2“

Celková dĺžka dažďovej kanalizácie je 1550,74 m navrhuje sa z rúr polypropylénových  Awadukt PP SN 10 Rausisto. Na potrubí budú osadené kanalizačné šachty. V parkovacích plochách sú na odvádzanie dažďových vôd navrhnuté 4 uličné vpusty „UV o1 –UV o4“ v ktorých budú osadené odlučovacie zariadenia ropných látok PURECO  ENVIA VIVO s parametrami Q = do 5 l/s, výstupné hodnoty 5 mg NEL/l – 0,1 mg NEL/l.

Množstvo dažďových vôd celého sektoru „B“: Qdažď = 571,33 l/s, z toho vypúšťaných do toku Qdažď = 561,95 l/s.

 

SO 11  ÚPRAVA BOROVIANSKEHO POTOKA

            PD rieši vybudovanie korytovej úpravy Borovianskeho potoka na kapacitu Q100r = 6,461 m3. Úprava je navrhnutá v dĺžke 231,99, v r.km. 0,124 06 – 0,356 05, medzi železničným podjazdom a rámovým priepustom na Borovianskej ulici a pod železničnou traťou. Navrhnutý je priečny profil lichobežníkového tvaru so sklonom svahov 1:1, šírkou dna 1,0 m, dno a svahy budú opevnené betónovými prefabrikátmi osadenými do betónového lôžka. Súčasťou úpravy koryta sú betónové prahy určené na stabilizáciu koryta a jeho opevnenia. Ľavá strana koryta bude zvýšená zemnou hrádzkou resp. navýšením ľavého brehu zhutnenou zeminou a v úseku s obmedzenými priestormi oporným betónovým múrikom dĺžky  70,18 m. V objekte podjazdu pod železničnou traťou je opevnenie koryta v dne na šírku 1,0 m betónovými prefabrikátmi a pravej strany koryta v sklone 1.1 betónovými prefabrikátmi osadeným do betónového lôžka, opevnenie ľavej strany zabezpečuje  betónový pilier podjazdu, navrhnuté je opevniť aj priľahlé svahy vtokovej časti železničného podjazdu, aby nedochádzalo k ich podmáčaniu. Pôvodný rúrový priepust profilu DN 600 bude nahradený rámovým priepustom dĺ.7,8 m s rozmermi 1500 x 800 (šírka  x výška) s ukončením betónovými čelami. Z dôvodu, že niveletu priepustu nie je možné osadiť nižšie, lebo križuje podzemné spojovacie vedenia v správe ŽSR a miestna komunikácia taktiež limituje profil potrubia, nebude navrhovaná prietoková kapacita Q100r = 6,0 m3, bude znížená o cca 2,0 m3. Pod železničným podjazdom smerom k toku Hron je navrhnuté opevnenie kamennou rovnaninou v dĺžke 10,3 m.

Upravené budú aj odtokové pomery priepustu 1x DN 800 na ulici Partizánska, priepust bude nahradený rámovým priepustom dĺ.5,2 m s rozmermi 1500 x 800 (šírka  x výška) s ukončením betónovými čelami.

 

Podrobnejší popis stavby je uvedený v projektovej dokumentácii.

 

 

A/ OŠVS v súlade s §26 ods.2 vodného zákona určuje tieto uskutočnenie vodnej stavby podmienky:

 

 1. Investorom stavby bude spoločnosť SARVAŠKA spol. s r. o., E.P. Voljanského 9950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 44756224.
 2. Stavbu realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej tunajším úradom vo vodoprávnom konaní.
 3. Spôsob realizácie stavby: dodávateľsky oprávnenou osobou.
 4. Stavbu ukončiť v termíne do konca 31.12.2018.
 5. V súlade s § 26 ods. 8 vodného zákona v znení neskorších predpisov môže stavebník mimo zastavaného územia obce v súlade so schváleným územným plánom (Územný plán Mesta Zvolen v znení jeho zmien a doplnkov a Územný plán zóny „Zvolen Podborová – lokalita Sarvaška – Nad kasárňami“) uskutočniť a následne užívať stokovú sieť verejnej dažďovej kanalizácie  objekt SO 03.2  Dažďová kanalizácia v rámci vyššie uvedenej stavby na parcelách KN C č. 5323/1 (KN E č. 5323/3), KN C č. 4467/1 (KN E  č. 4462, 4465, 4530/1, 4530/2), KN C č. 4467/2, KN C č. 4467/4, KN C č. 4500/3 (KN E 4531), KN C č. 4580/1 (KN E č. 4531, 4534, 4533) za nasledovných podmienok :
 1. Ak uskutočnením a následným užívaním stokovej siete dôjde k poškodeniu pozemku, musí byť uvedený ak je to možné do pôvodného stavu; inak platia o náhrade škody všeobecné predpisy.
 2. Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá časť zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

6. Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených podielovou spoluvlastníčkou parcely  KN E č. 4465 MUDr. Fencíkovou Evou, Poľná 6412/19, 974 01 Banská Bystrica listom doručeným na tunajší úrad  dňa 24.02.2017:

 • Spoločnosť Sarvaška mi oznámi termín začatia a prác súvisiacich s vytvorením  dažďovej kanalizácie na pozemku, ktorého som spoluvlastníčkou.
 • Spoločnosť Sarvaška mi umožní prístup na pozemok počas uvedených prác za účelom kontroly.
 • Spoločnosť Sarvaška mi doručí zameranie dažďovej kanalizácie na danom pozemku.

7.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených v súhlasnom stanovisku Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie investícií a správy majetku, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica č. 05517/2017/ODDISM-10 03563/2017 zo dňa 30.01.217 k prekládke vodovodného potrubia DN 150 mm (prívodné potrubie Nemocnica Zvolen).

8. Stavebník zabezpečí plnenie podmienok uplatnených v záväznom stanovisku Mesta Zvolen ako príslušného správneho orgánu  podľa  § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení č. 05-1417/TE1/2016 zo dňa 25.11.2016 a č. 05-1533/TE5/2017 zo dňa 26.04.2017 týkajúce sa povoľovanej stavby.

9.  Stavebník zabezpečí plnenie podmienok uvedených  v stanovisku spracovateľa podrobného inžiniersko – geologického prieskumu „Zvolen – IBV Sarvaška“ dátumu 03/2012, GEOFOS, s.r.o., Žilina zn. 138_2016/PA zo dňa 04.11.2016.

10.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených vo vyjadrení SVP, š.p., B. Štiavnica,   č. CS SVP PR 4481/2016/1 zo dňa 27.júla.2016 a SVP š.p. OZ  B.Bystrica, zn. CS SVP OZ BB 19/2017/13 CZ 1682/2017-39211 zo dňa 07.02.2017 2016 týkajúce sa povoľovaných vodných stavieb.

11.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených vo vyjadrení StVS, a.s. Banská Bystrica č. 2712/2015-103 zo dňa 06.05.2016 .

12.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených vo vyjadrení StVPS, a.s. Banská Bystrica zn. 744/621/2016 zo dňa 11.27.2016 a zn. 612/621/2017 zo dňa 29.03.20172016 týkajúce sa povoľovaných vodných stavieb. 

13.V optimálnom časovom predstihu (napr. minimálne 30 dní) pred zahájením stavebných prác požiadať príslušný cestný správny  orgán o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií ako aj o povolenie na určenie dočasného dopravného značenia odsúhlaseného Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, ODI, Zvolen.

14.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených vo vyjadrení Okresného riaditeľstva Policajného zboru, ODI, Bystrický rad 25, 960 01 Zvolen č. ORPZ-ZV.ODI1-71-108/2016 zo dňa 16.11.2016 týkajúce sa povoľovaných vodných stavieb.

15.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených v záväznom stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P.O.BOX 100 č.j. 09570/2017/SŽDD/22832 zo dňa 21.03.2017.

16.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených v súhlasnom stanovisku Železníc Slovenskej republiky (,,ŽSR“), Bratislava, Generálneho riaditeľstva, Odboru expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 č.19549/2017/O420-3 zo dňa 30.01.2017 k SO 11 Úprava Borovianskeho potoka.

17.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených vo vyjadrení Železníc Slovenskej republiky (,,ŽSR“), Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen č.391/2014/2017-SŽTS  zo dňa 02.05.2014 k úprave Borovianskeho potoka.

18.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených vo vyjadrení Železníc Slovenskej republiky (,,ŽSR“), Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen č.2332014/2017-SOZT zo dňa 25.04.2014 k úprave Borovianskeho potoka.

19.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených v súhlasnom vyjadrení Železníc Slovenskej republiky (,,ŽSR“), Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen č.118/2017-SŽTS  zo dňa 13.02.2017 so vstupom na pozemok v správe ŽSR, KN-C parcela č. 5347/1 v k.ú. Zvolen a s realizáciou prác na ňom podľa projektovej dokumentácie SO 11 - Úprava Borovianskeho potoka.

20.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených v stanovisku SPF Bratislava, GR, Búdkova 36, 817 15 Bratislava č. SPFZ/2017/105459 zo dňa 24.08.2017.

21.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených DOPRAVNÝM  ÚRADOM, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava v odpovedi na oznámenie o začatí vodoprávneho konania č. 5426/2017/ROP-002-P/1317 zo dňa 18.01.2017.

22.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených vo vyjadrení SPP - distribúcia,                     a. s., Bratislava č. TD/469/Zv/Ba2016 zo dňa 19.08.2016 týkajúce sa povoľovanej stavby.

23.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených vo vyjadrení Slovak Telekom,                     a. s., Bratislava č. 6611619195 zo dňa 18.07.2016 týkajúce sa povoľovanej vodnej stavby.

24.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených vo vyjadrení SSE-D, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina zn. 4600024365 zo dňa 12.05.2016 týkajúce sa povoľovaných vodných stavieb.

25.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica č. KPUBB-2016/16095-2/53762/HMIŇ zo dňa 13.07.2016:

26.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených vo vyjadrení OÚ Zvolen – ŠS ochrany prírody  a krajiny č. j. OU-ZV-OSZP-2016/006021-2.vyj. zo dňa 19.04.2016.

27.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených vo vyjadrení OÚ Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie – ŠS odpadového hospodárstva č. OU-ZV-OSZP-2016/006028/RAP/vyj. zo dňa 19.04.2016.

28.Stavebník zabezpečí plnenie požiadaviek uplatnených v stanovisku Okresného úradu Zvolen, pozemkový a  lesný odbor zn. OU-ZV-PLO-2017/003770-002-039 zo dňa 06.03.2017 k navrhovanému zámeru stavby na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Zvolen parc. C KN 1754, 1745/1, 4580/1, 4500/3, 4467/4, 4467/1, 4467/2 v dobe trvania od marca 2017 do februára 2018.

29.Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých  existujúcich podzemných vedení za prítomnosti ich správcov, dodržať podmienky dané  pri vytýčení a križovanie s inžinierskymi sieťami prevádzať v zmysle platnej STN.

30.Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

31.Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických    zariadení, príslušných STN, dbať  o ochranu zdravia na pracovisku.

32.Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona.

33.Pri realizácii stavby je investor povinný dôkladne zabezpečiť výkopy tak, aby  nedochádzalo k úrazom.

34.Pri prevoze materiálov nesmú byť znečisťované verejné komunikácie. V prípade ich znečistenia zabezpečiť okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty z poz. komunikácií.

35.V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu verejných zariadení je stavebník povinný toto ihneď uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

36.Na uskutočnenie objektov vodného diela budú použité stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (certifikované) vhodné na použitie vo výstavbe.

37.Overená projektová dokumentácia objektov vodného diela musí byť uložená na stavenisku  (u stavbyvedúceho) a súčasťou dokumentácie je aj stavebný denník.

38.S odpadmi vznikajúcimi v dôsledku vlastnej výstavby nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

 

B/ Povinnosti investora:

 

 1. V zmysle § 62 ods. 1 písm. d) zhotoviteľa vodnej stavby – stavebných prác (meno, adresa (sídlo)) určeného vo výberovom konaní stavebník písomne oznámi na špeciálny stavebný úrad (OÚ Zvolen, OSŽP ) do 15 dní po skončení výberového konania.
 2. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona           č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
 3. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť na špeciálny stavebný úrad (OÚ Zvolen, OSŽP) začatie stavby.
 4. Prerokovať s OÚ Zvolen, OSŽP zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne pomery.
 5. Po ukončení výstavby podať návrh na OÚ Zvolen, OSŽP o zvolanie kolaudácie o uvedenie stavby do prevádzky.
 6. Stavbu je možné užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Do 15 dní od ukončenia stavby požiadať OÚ,ZV,OSŽP o začatie kolaudačného konania a vydania povolenia na užívanie stavby.

 

C/ Všeobecné ustanovenia:

 

 1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie:

Spracovateľ dokumentácie: Ing. arch. Martin Repický, Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,    autorizovaný architekt, reg. č. SKSI  1863 AA.

Zodpovední projektanti:

- SO 02 - VODOVOD, SO 02.Z – VODOVOD, ZMENA č.1, č. 2 a č.3 a SO 03 – KANALIZÁCIA,  SO 03.Z – KANALIZÁCIA, ZMENA č.1Ing. Ján Janec- MMJ, Haškova 30, 974 11 B. Bystrica, autorizovaný stavebný inžinier, reg.               č. SKSI 2860*A2 a Ing. Ervín Taufer Gorkého 10, 962 31 Sliač

 -   dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie, vypracovaná 03/2016 a zmeny v 04/2016 a 05/2016, č. zák. ,-

SO 11  -   ÚPRAVA BOROVIANSKEHO POTOKAIng. Ján Janec- MMJ, Haškova 30, 974 11 B. Bystrica, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKSI 2860*A2,                        č. zák. ,-.

 - dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie, vypracovaná 12/2015,                            č. zák.:,-.

 1. OÚ Zvolen, OSŽP môže ak je to v záujme ochrany vôd zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vodná stavba ak by to vyžadoval iný dôležitejší záujem.
 2. Vodoprávne (stavebné) povolenie k predmetnej stavbe stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nebude začaté s výstavbou.
 3. Jedna sada projektu sa ponecháva na OÚ Zvolen, OSŽP pre potreby evidencie.
 4. Toto vodoprávne (stavebné) povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

 

 1. Námietky Ing. Milana Černého uplatnené v rámci správneho konania na ústnom pojednávaní týkajúce sa počiatočného bodu preložky prívodného vodovodného potrubia              z VDJ Bakova Jama do VDJ Sarvaška a nepreukázania vlastníckeho práva a ani iného právo k časti pozemkom v jeho vlastníctve boli akceptované.

 

 

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť SARVAŠKA spol. s r. o., E.P. Voljanského 9950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 44756224  požiadala listom doručeným na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 15.12.2016 o stavebné povolenie objektov vodných stavieb:

SO 02 – VODOVOD, SO 02.Z – VODOVOD, ZMENA č.1 a č.2

SO 03 – KANALIZÁCIA,  SO 03.Z – KANALIZÁCIA, ZMENA č.1

SO 11 – ÚPRAVA BOROVIANSKEHO POTOKA

v rámci stavby ,,SARVAŠKA – NAD KASÁRŇAMI, SEKTOR B“, lokalita ZVOLEN, SARVAŠKA.

 

Spracovateľ predloženej projektovej  dokumentácie:

Spracovateľ dokumentácie: Ing. arch. Martin Repický, Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,    autorizovaný architekt, reg. č. SKSI  1863 AA.

Zodpovední projektanti:

- SO 02 –  VODOVOD, SO 02.Z – VODOVOD, ZMENA č.1 a č.2 a SO 03 – KANALIZÁCIA,  SO 03.Z – KANALIZÁCIA, ZMENA č.1Ing. Ján Janec- MMJ, Haškova 30, 974 11 B. Bystrica, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKSI 2860*A2 a Ing. Ervín Taufer Gorkého 10, 962 31 Sliač

     -  dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie, vypracovaná 03/2016 a zmeny             v 04/2016 a 05/2016, č. zák. ,-

-  SO 11 –  ÚPRAVA BOROVIANSKEHO POTOKAIng. Ján Janec- MMJ, Haškova 30, 974 11 B. Bystrica, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKSI 2860*A2,                        č. zák. ,-.

   - dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie, vypracovaná 12/2015,                            č. zák.:,-.

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Mestom Zvolen, spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen dňa 02.09.2015 č.j. SÚ 1240/2015/2-rozh. s nadobudnutím právoplatnosti dňa 17.02.2016 a dňa 09.06.2016 č.j. SÚ 847/2016/2-rozh. s nadobudnutím právoplatnosti dňa 13.07.2016.

Mesto Zvolen, spoločný obecný úrad  - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen vydalo k vodoprávnemu povoleniu súhlasné záväzné stanovisko podľa ustanovení                 § 120 stavebného zákona v súlade s §140b stavebného zákona č.j. SÚ 1246/2017/2-stanovisko zo dňa 30.03.2017.

 

Ústne pojednávanie s výzvou na doloženie dokladov bolo zvolané oznámením verejnou vyhláškou  OÚ Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie  listom č. OU-ZV-OSZP-2017/001048-022 zo dňa 10.01.2017, vykonané dňa 07.03. 2017 o čom je spísaná zápisnica s prílohami, v zmysle ktorej má stavebník doložiť potrebné doklady.

 

Predmetom vodoprávneho konania bolo  prerokovanie  žiadosti o povolenie objektov vodnej stavby vyššie uvedenej vodnej stavby podľa  § 26 ods. 1 a ods. 8  zákona  č. 364/2004 Z.z. – vodný zákon  v súlade  s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon a povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle  § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. – vodný zákon t.j. povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vodného toku Boroviansky potok.

 

Orgán ŠVS preskúmal podaný návrh spolu s prílohami a na ústnom pojednávaní doloženými dokladmi a zistil že neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie a vydanie  rozhodnutia. Vzhľadom k tomu, že správny orgán podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom obstarať potrebné doklady, vyzval navrhovateľa  na  doloženie  potrebných dokladov listom č.j. OU-ZV-OSZP-2017/001048-022 zo dňa 07.03.2017,  určil  na  ich doloženie lehotu, konanie prerušil rozhodnutím č.j. OU-ZV-OSZP-2017/001048-023/NEK zo dňa 08.03.2017 z dôvodu  zistených  nedostatkov a upozornil na právne dôsledky nedoloženia požadovaných dokladov. 

 

V rámci správneho konania nazreli do spisu:  Ing. Ďuranková Marta, MUDr. Fencíková Eva, Ing. Milan Černý, pani Anna Diechová o čom boli vyhotovené  Záznamy  z nazerania do spisu v súlade s § 23 zákona  č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 

V rámci správneho konania si na ústnom pojednávaní si uplatnil námietky Ing. Milan Černý ako výlučný vlastník pozemkov KN C č 4580/73 a 4580/74: Námietka č. 1 sa týka počiatočného bodu preložky prívodného vodovodného potrubia z VDJ Bakova Jama do VDJ Sarvaška navrhnutá na parcele KNC č. 4580/73. Ing. M. Černý požadoval aby počiatočný bod preložky prívodného vodovodného potrubia bol situovaný maximálne vo vzdialenosti 1,7 m meranej kolmo od severnej hranici pozemku KN C č. 4580/74 a aby sa celá preložka hneď priamo viedla severozápadným smerom, a to vo vzdialenosti maximálne 1,7 m južne od  severnej hranice oboch parciel KNC č. 4580/73  a č. 4580/74. Námietka č. 2 sa týka toho, že stavebník nepreukázal vlastnícke a ani iné právo k časti pozemkom vo vlastníctve Ing. Černého čo je v rozpore s ustanovením § 58  ods. 2 stavebného zákona a nie je možné ani použiť ustanovenie § 26 ods. 8 vodného zákona podľa ktorého je umožnené rozhodnúť o podmienkach za akých možno uskutočniť a prevádzkovať stavbu na cudzom pozemku mimo zastavaného územia obce. Ing. Černý predložil potvrdenie Mesta Zvolen, odboru územného plánovania zn. 05-1017/TE7/2013 zo dňa 02.04.2013 o tom, že dotknuté parcely sú určené územným plánom mesta Zvolen na zastavanie a sú tak územím zastavaným v zmysle ustanovenia  § 139a ods. 8 písm. d) stavebného zákona.

Na ústnom pojednávaní boli zúčastnení oboznámení s uvedenými pripomienkami. Na ústnom pojednávaní bolo dohodnuté so stavebníkom, projektantom, vlastníkom a prevádzkovateľom prívodného vodovodného potrubia z VDJ Bakova Jama do VDJ Sarvaška, že bude vypracovaná zmena č. 3 v rámci objektu SO 02 –  VODOVOD, SO 02.Z – VODOVOD  týkajúca sa zmeny počiatočného bodu preložky a zainteresovanými bude odsúhlasená,  stavebník musí preukázať iné právo k pozemkom v súlade s ustanovením § 58  ods. 2 stavebného zákona.

Stavebník predložil na základe dohodnutého projekt uvedenej zmeny č.3 vypracovaný v marci 2017 odsúhlasený prevádzkovateľom vodovou, Mestom Zvolen a iné právo k  pozemkom Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi stavebníkom a Ing. Černým  zo dňa 04.04.2017 pre vybudovanie preložky prívodného vodovodného potrubia z VDJ Bakova Jama do VDJ Sarvaška v rozsahu graficky vyznačenom  v prílohe č. 2 zmluvy, ktorá obsahuje zmenu projektu č. 3 vypracovanú v marci 2017. Stavba bude realizovaná aj podľa projektu Zmena č. 3 objektu SO 02 Vodovod, čo je zahrnuté aj v podmienkach tohto rozhodnutia.

 

Stavbou dotknuté parcely KN E č. 1744, 1728, 1727, 1726/2 uvedené v oznámení o začatí konania už nie sú vedené v katastry nehnuteľností. Došlo k zmene vlastníctva z pôvodného vlastníka MO SR do vlastníctva Mesta Zvolen a sú súčasťou parcely KN C č.  5160/36, ku ktorej stavebník preukázal iné právo k pozemkom v zmysle stavebného zákona Dodatok č. 1 zo dňa 26.06.2017 k zmluve o uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1333/2016/06/P uzavretej dňa 12.12.2016.

 

Podkladom pre rozhodnutie boli nasledovné doklady:

 • Žiadosť, PD, LV, mapy katastra
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestom Zvolen, spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen dňa 02.09.2015 č.j. SÚ 1240/2015/2-rozh. s nadobudnutím právoplatnosti dňa 17.02.2016 a dňa 09.06.2016 č.j. SÚ 847/2016/2-rozh. s nadobudnutím právoplatnosti dňa 13.07.2016.
 • Záväzné stanovisko Mesta Zvolen k projektu pre stavebné povolenie  č. 05-1417/TE1/2016 zo dňa 25.11.2016  a č. 05-1533/TE2/2017 zo dňa 26.04.2017.
 • Výpis z obchodného registra z 22.11.2016.
 • Súhlasné stanovisko Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie investícií a správy majetku, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica č. 05517/2017/ODDISM-10 03563/2017 zo dňa 30.01.217 k prekládke vodovodného potrubia DN 150 mm (prívodné potrubie Nemocnica Zvolen).
 • Požiadavky uplatnené podielovou spoluvlastníčkou parcely  KN E č. 4465 MUDr. Fencíkovou Evou, Poľná 6412/19, 974 01 Banská Bystrica  v liste doručenom na tunajší úrad  dňa 24.02.2017.
 • Vyjadrenie MOSR, sekcia majetku  a infraštruktúry, Kutuzovova 8,  Bratislava č. SEMaI-57-635/2015 zo dňa 13.05.2015 .
 • Vyjadrenie SSE-D, a.s. Žilina zn. 4600024365 zo dňa 12.05.2016.       
 • Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. Bratislava k objektu stavby SO 04 Plynovod                             č. TD/469/Zv/Ba2016 zo dňa 30.03.2016 a č. TD/469/Zv/Ba2016 zo dňa 19.08.2016 týkajúce sa povoľovanej stavby.
 • Vyjadrenie k prenosnému dopravnému značeniu č. ORPZ-ZV.ODI1-71-108/2016 zo dňa 16.11.2016.
 • Záväzné stanovisko  Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2016/16095-2/53762/MIŇ zo dňa 13.07.2016.     
 • Vyjadrenia OR HaZZ, Lieskovská 500/38, 960 01 Zvolen listom č. ORHZ-ZV1 – 403/2014 zo dňa 15.04.2014 a listom č. ORHZ-ZV1-438/2016 zo dňa 18.04.2016 listom č. ORHZ-ZV1-57/-001/2017 zo dňa 25.01.2017.
 • Vyjadrenia Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie: štátna správa odpadového hospodárstva č.j. OU-ZV-OSZP-2016/006028/RAP/vyj. zo dňa 19.04.2016; štátna správa  ochrany prírody č.j. OU-ZV-OSZP-2016/006021-2.vyj. zo dňa 19.04.2016; odboru krízového riadenia č.j. OU-ZV-OKR-2016/006169-002 zo dňa 21.04.216.
 • Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, pozemkový a lesný odbor, č.j. OU-ZV-PLO-2016/010080-003-183 zo dňa 07.09.216 pre objekt SO 01 Komunikácie a spevnené plochy.
 • Stanovisko Okresného úradu Zvolen, pozemkový a  lesný odbor zn. OU-ZV-PLO-2017/003770-002-039 zo dňa 06.03.2017.
 • Súhlas Dopravného úradu, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava   č. 12961/2015/ROP-002-P/23448 zo dňa 06.07.2015.   
 • Rozhodnutie  Dopravného úradu, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava č. 11001/2012/ROP-003-v/19938 zo dňa 27.11.2012 – povolenie výnimky z ochranných pásiem Letiska Sliač.
 • Odpoveď na oznámenie o začatí vodoprávneho konania s uplatnenými požiadavkami DOPRAVNÉHO  ÚRADU, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava č. 5426/2017/ROP-002-P/1317 zo dňa 18.01.2017.
 • Vyjadrenie SVP, š.p.  OZ. B. Bystrica k DÚR  stavebného objektu „Úprava Borovianskeho potoka“ zn. CS149/2014/CZ8455/2014-210 zo dňa 11.07.2014.   
 • Vyjadrenie SVP, š.p.  Banská Štiavnica zn. CS SVP PR 4481/2016/1 zo dňa 27.07.2016.   
 • Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s.,  Bratislava  č. 6611619195 zo dňa 18.07.2016.
 • Vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.  zn. 51140607 zo dňa 17.04.2014a zo dňa 14.02.2017.
 • Vyjadrenie Michlovský s.r.o., správca PTZ Orange Slovensko, a.s., č. BB-0642/2014  zo dňa 22.04.2014 a č. BB-0403/2017  zo dňa 15.02.2017.  
 • Vyjadrenie ŽSR Oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia železničných stavieb a tratí  zo dňa 10.04.        
 • Vyjadrenie ŽSR Oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia elektrotechniky a energetiky č. 251-2/2014 SEE OR ZV  zo dňa 22.04.2014. 
 • Vyjadrenie ŽSR Oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej  techniky č. 233/2014 SOZT  zo dňa 25.04.2014.                                                                                                                                                  
 • Vyjadrenie ŽSR Oblastné riaditeľstvo Zvolen, č. 391/2014-SŽTS zo dňa 02.05.2014.
 • Súhlasné stanovisko Železníc Slovenskej republiky (,,ŽSR“), Bratislava, Generálneho riaditeľstva, Odboru expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 č.19549/2017/O420-3 zo dňa 30.01.2017 k SO 11 Úprava Borovianskeho potoka.
 • Súhlasné vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky (,,ŽSR“), Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen č.118/2017-SŽTS  zo dňa 13.02.2017 so vstupom na pozemok v správe ŽSR, KN-C parcela č. 5347/1 v k.ú. Zvolen a s realizáciou prác na ňom podľa projektovej dokumentácie SO 11 - Úprava Borovianskeho potoka.
 • Záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P.O.BOX 100 č.j. 09570/2017/SŽDD/22832 zo dňa 21.03.2017.
 • Stanovisko SPF Bratislava, GR , Búdkova 36, 817 15 Bratislava č. SPFZ/2017/105459 zo dňa 24.08.2017.
 • Záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Nádvorná 12, 960 01 Zvolen č. 2014/555-399-Bk zo dňa 22.04.2014.
 • Stanovisko geológa GEOFOS, s.r.o., Veľký diel 3323, 010 08  Žilina  zn. 138_2016/PA zo dňa 04.11.2016.
 • Vyjadenie StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica č. 2712/2015-103 zo dňa 06.05.2016.
 • Vyjadrenie StVPS, a.s.,  Partizánska cesta č.5, 974 00 Banská Bystrica zn. 744/621 o dňa 11.07.2016 a zn. 612/621/2017 zo dňa 29.03.2017.
 • Výkres Širšie vzťahy  M 1.2500  Územného plánu zóny „Zvolen Podborová – lokalita Sarvaška – Nad kasárňami“ s vyznačenou hranicou intravilánu.
 • Zmluva č. 270/2016/06 o uzavretí budúcej zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku so StVPS, a.s. 
 • Zmluva č. M/6/2017 o uzatvorení  budúcej kúpnej zmluvy so StVS, a.s. B. Bystrica zo dňa 25.04.2017.
 • Zmluva č. 0040/2017 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a kanalizácií podľa  § 15 ods. 5 a § 16 ods. 5 zákona č.  442/2005 Z.z. so StVS, a.s. Banská Bystrica  zo dňa 20.02.2017.
 • Zmluva č. 0035/2017 o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky verejného vodovodu v rámci stavby zo dňa  20.02.2017.
 • Nájomné zmluvy s Mestom Zvolen  č. 1330/2016/06/P, č. 1329/2016/06/P a Zmluva o uzavretí vecného bremena  o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena                          č. 1333/2016/06/P zo dňa 12.12.2016 a jej Dodatok č. 1 zo dňa 26.06.2017.
 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Ing. Antonom Dvořákom a RNDr. Miriam Kundisovou.  
 • Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  s Ing. Milanom Černým na  časť parcely KN C č. 4580/73 o výmere 107 m2 zo dňa 01.08.2016. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi stavebníkom a Ing. Černým  zo dňa 04.04.2017 pre vybudovanie preložky prívodného vodovodného potrubia z VDJ Bakova Jama do VDJ Sarvaška.
 • Zmluvy o budúcej zmluve  o zriadení vecného bremena s Alexandrom Bayerom, Otom Bayerom, Petrom Bayerom.
 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Ing. Jozefom Zdechovanom.
 • Zmluva o nájme nehnuteľnosti s MUDr. Evou Fencíkovou a MUDr. Katarínou Šadlákovou.
 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Annou Ťavodovou, Miroslavom Pohankom, Ľubicou Chabadovou, Annou Hrončiakovou.
 • Zámenná zmluva s dohodou o predaji pozemku, prvkami darovania a o zriadení vecného bremena medzi Ing. Milanom Šimoníkom, Ing. Danielou Mrázovou, Ing. Blankou Kiššovou, Dušanom Hullom, Ing. Jánom Krajčom a Evou Krajčovou, Ing. Jozefom Gostíkom a stavebníkom zo dňa 12.04.2017.
 • Zámenná zmluva s dohodou o predaji pozemku a zriadení vecného bremena medzi Věrou Mamojkovou, Ivanom Mamojkom, Dušanom Hullom Terezou Sassi, Michaelom Kopperom, Ing. Milanom Bencom a stavebníkom zo dňa 11.01.2017.
 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  s  Ing. Martou Ďurankovou a Máriou Šovčíkovou zo dňa 03.04.2017. Plnomocenstvo  na zastupovanie Ing. Marty Ďurankovej pre JUDr. Martinu Ďurankovú.

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti,  ako aj na to, že užívaním tejto stavby nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy,  rozhodol OŠVS tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

 

Správny poplatok sa vybral v súlade so zákonom č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov s časťou V. stavebná správa položka č.60 písm. g) ako súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty pri predpokladanom investičnom náklade objektu vodovodu 250 000 €, kanalizácie 350 000 € a úpravy Borovianskeho potoka 50 000 € vo výške 900 €.

 

Právoplatnosť tohto rozhodnutia si môžu dať vyznačiť účastníci konania na Okresnom úrade Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním na Okresnom úrade Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

 

 

 

 

Ing.  Jana Rapáčová

 poverená vykonávaním funkcie

vedúceho odboru

Toto rozhodnutie má podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky. V zmysle  § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Mesto Zvolen aby predmetnú verejnú vyhlášku zverejnilo po dobu 15 dní na úradnej tabuli a  súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle  § 26 ods. 2 správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia.

 

Príloha na zverejnenie: situácia

Príloha: PD pre stavebníka

 

Doručuje sa:

- účastníkom konania:

1.   SARVAŠKA spol. s r. o., E.P. Voljanského 9950/1, 960 01 Zvolen

 1.   IDEA INVEST, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 26, 960 01 Zvolen
 2. Mesto Zvolen,  Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen (2x z toho 1x na vyvesenie)
 3. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
 4. SVP, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
 5. SVP, š.p., Radničné námestie č.  8, 969 55 Banská Štiavnica
 6. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica
 7. StVPS, a.s.,  Partizánska cesta č.5, 974 00 Banská Bystrica
 8. Ing. arch. Martin Repický, Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
 9. Ing. Ján Janec- MMJ, Haškova 30, 974 11 Babská  Bystrica
 10. Ing. Ervín Taufer Gorkého 10, 962 31 Sliač
 11. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 12. Bayer Alexander, Winterova 44, 921 01Piešťany
 13. Bayer Oto, Pokroku 333,  049 21 Betliar
 14. Bayer Peter, Aténska 2620/18, 040 13 Košice
 15. Ing. Krajč Ján, Podbeľova 8286/15, 960 01 Zvolen
 16. Krajčová Eva, Podbeľova 8286/15, 960 01 Zvolen
 17. Hulla Dušan, Záhonok 1687/6, 960 01 Zvolen, kor. adresa: Osloboditeľov  2657/52, 962 21 Lieskovec
 18. Gostík Jozef, Generála Svobodu 1975/23, 960 01 Zvolen
 19. Šimoník Milan, Horná 327/78, 962 21 Lieskovec
 20. Ing. Mrázová Daniela, Horná 90/33, 974 01 Banská Bystrica
 21. Ing. Kiššová Blanka, Švermova 473, 01817 Jasenie
 22. Mamojková Věra,  M. Rázusa 2, 960 01 Zvolen
 23. Mamojka Ivan, Strážska cesta 722/3, 960 01 Zvolen
 24. Benco Milan, Malachovská  cesta, 6999/14, 974 01 Banská Bystrica
 25. Kopper Michael, Mendelejevova 166/2, 709 00  Ostrava  ČR
 26. Sassi Tereza, Milady Horákové 1039/3, 746 01  Opava  ČR
 27. Ing. Černý Milan, A. Hlinku 2506/40, 960 01 Zvolen
 28. Ministerstvo obrany SR,  Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava
 29. Ing. Zdechovan Jozef, 11.marca 20, 960 01 Zvolen
 30. SPF Bratislava, regionálne pracovisko, Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen
 31. Ing. Dvořák Anton, Paričkova 1097/19, 821 05 Bratislava
 32. RNDr. Kundisová Miriam, Narcisová 801/14, 821 01 Bratislava
 33. MUDr. Fencíková Eva, Poľná 6412/19, 974 01 Banská Bystrica
 34. MUDr. Šadláková Katarína, Kysucký Lieskovec 650,  023 34 Kysucký Lieskovec
 35. Ťavodová Anna, Horná 64, 962 21 Lieskovec
 36. Pohanka Miroslav, V.H. Kalinka č. 80, 962 25 Vígľašská Huta - Kalinka
 37. Chabadová Ľubica, Okružná  1, 962 12 Detva
 38. Hrončiaková Anna, Komenského 35,  962 01 Zvolenská Slatina
 39. JUDr. Ďuranková Martina, advokátka, Záhradná 8, 962 12 Detva 
 40. Šovčíková Mária, Jilemnického 1929/13, 960 01 Zvolen
 41. ostatní verejnou vyhláškou

 

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:

 - dotknuté orgány, ostatní

 1. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
 2. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 3. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 4. SSE-D, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina
 5. SPP - Distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
 6. Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 7. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava, prevádz. Kyjevské nám. 6, 974 04 B. Bystrica
 8. Michlovský s.r.o., správca PTZ Orange Slovensko, a.s., UC2-údržbové centrum B. Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
 9. OR HaZZ, Lieskovská 500/38, 960 01 Zvolen
 10. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná  ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
 11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Bystrický rad 25, 960 01 Zvolen
 12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 12, 960 01 Zvolen
 13. GEOFOS, s.r.o., Veľký diel 3323, 010 08  Žilina
 14. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská ulica 12, 960 01 Zvolen
 15. Okresný úrad Zvolen, odbor krízového riadenia, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
 16. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie: OH, OPaK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                                           .....................................................

dátum vyvesenia, pečiatka, podpis                                              dátum zvesenia, pečiatka, podpis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test