Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o u m i e s t n e n í s t a v b y OK _ZVOL_Zvolen_Stráž Vytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 3197/2017-Pa-2-rozh.

 

Zvolen, dňa 7.9.2017

 

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Viera Paniaková

045/5303 268

 

 

 

 

           

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o u m i e s t n e n í s t a v b y OK _ZVOL_Zvolen_Stráž

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o u m i e s t n e n í s t a v b y OK _ZVOL_Zvolen_Stráž

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na územné rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 2.8.2017 podal  Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava (ďalej len "navrhovateľ"), ktorého zastupuje STAVING Levice, s. r. o., IČO 36539741, Dostojevského 10, 934 01  Levice a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ú z e m n é   r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

OK _ZVOL_Zvolen_Stráž

(ďalej len "stavba") na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 3445/42, 3445/31, 3460/15, 3445/67, 3460/98, 3496/2, 3496/12, 3460/35, 3460/75, 3460/2, 3460/72, 3460/91, 3460/21, 3460/32, 3460/49, 3447/6, 3447/7, register "E" parc. č. 3466/2, 3453/1, 3454 v katastrálnom území Zvolen.

Popis stavby: vybudovanie miestnych optických káblov v časti lokality Stráž vo Zvolene pre napojenie objektov, nachádzajúcich sa na južnej strane cesty č. III/2440, severne od cesty č. I/66 v areáloch firiem: SVP, š.p. Povodie stredného Hrona, AUTO PRINT, s.r.o., Animus, s.r.o., Motor-Car Zvolen, s.r.o., MIKROMAT, spol. s r.o., AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Newcom 1, s.r.o., METRO Group Properties SR, s.r.o. a bytové domy súp. č. 282/1, 2103/13 a 2103/7 na Ulici Stráž vo Zvolene. Účelom výstavby siete je komplexné riešenie komunikačných služieb vrátane rýchlostného internetu a poskytovanie digitálnej televízie.

Pre umiestenie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 3445/42, 3445/31, 3460/15, 3445/67, 3460/98, 3496/2, 3496/12, 3460/35, 3460/75, 3460/2, 3460/72, 3460/91, 3460/21, 3460/32, 3460/49, 3447/6, 3447/7, register "E" parc. č. 3466/2, 3453/1, 3454 v katastrálnom území Zvolen tak, ako je zakreslené v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie odsúhlasenej a overenej stavebným úradom v územnom konaní k tomuto rozhodnutiu, kde je označené polohové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb a ktorá je pre navrhovateľa územného rozhodnutia prílohou tohto rozhodnutia.
 2. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané základné požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného zákona, ako aj požiadavky ustanovené vyhláškou č. 532/2002 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 3. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného zákona, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy.
 4. Stavebník pri uskutočňovaní stavby zabezpečí ochranu existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí technického vybavenia územia, vrátane požiadaviek na križovanie, resp. súbeh vedenia trasy novo navrhovaných miestnych optických káblov s existujúcimi sieťami, stanovených ich vlastníkmi.
 5. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie trás všetkých podzemných inžinierskych sietí a vedení za prítomnosti ich vlastníkov, resp. správcov.
 6. V prípade križovania s existujúcimi vedeniami podzemných inžinierskych sietí a vedení je potrebné prizvať zástupcu dotknutých podzemných inžinierskych sietí a vedení k prevzatiu prác, ktoré budú výstavbou zakryté.
 7. Počas uskutočňovania stavby je stavebník zabezpečiť prekrytie výkopov tak, aby bol umožnený prejazd mechanizmov do 25 t s minimálnou šírkou prekrytia 4 m v priestoroch areálu Správy povodia stredného Hrona.  Po ukončení stavby je stavebník povinný uviesť spevnené plochy do pôvodného stavu.
 8. Trasa miestneho optického kábla bude v areáli firmy Ing. Pavel Teknös ANIMUS uložená pod spevnenú panelovú plochu podvŕtaním v dĺžke cca 13 m. Skriňa PODB bude umiestnená tesne vedľa existujúceho TR pri využití nezabetónovanej plochy za podmienky, že nebude poškodený základ oplotenia.
 9. Miestny optický kábel, vedený pozemkom evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 3445/67, bude  uložený v trase už existujúcich telekomunikačných káblov. 
 10. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie svojím vyjadrením (záväzným stanoviskom) č.j. OU-ZV-OSZP-2017/008060/LEC-vyj. zo dňa 2.6.2017 ako príslušný správny orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva stanovuje pre stavbu nasledovné podmienky:
 • S odpadmi vzniknutými pri uskutočňovaní stavby – pri stavebných prácach je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve - dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Pri nakladaní so vzniknutými odpadmi pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať záväzné poradie priorít v hierarchii odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zákona o odpadoch.
 • Dočasné zhromažďovanie vzniknutých odpadov pri uskutočňovaní stavby do doby ďalšieho nakladania s nimi je možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
 • So stavebnými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona o odpadoch. 
 1. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v svojom vyjadrení (záväznom stanovisku) č.j. OU-ZV-OSZP-2017/008059/-2-vyj. zo dňa 1.6.2017 ako príslušný správny orgán vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie upozorňuje, že v prípade nutnosti výrubu drevín rastúcich mimo lesa je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 2. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v svojom vyjadrení (záväznom stanovisku) č.j. OU-ZV-OSZP-2017/008235-002/-2-vyj. zo dňa 14.6.2017 ako príslušný správny orgán vo veciach štátnej vodnej správy požaduje zabezpečiť počas uskutočňovania stavby preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
 3. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava svojím vyjadrením č. Z32297-2017-IKŽ zo dňa 4.7.2017 upozorňuje na oznamovaciu povinnosť podľa ustanovenia § 4 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov pri uskutočňovaní zemných prác. 
 4. Z dôvodu umiestnenia časti stavby na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Zvolen je stavebník povinný dodržať Rámcovú dohodu o niektorých otázkach súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti, uzavretú dňa 7.5.2008 medzi Mestom Zvolen a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Bratislava.
 5. Najmenej 30 dní pred začatím výkopových prác je stavebník povinný požiadať Mesto Zvolen, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne komunikácie a chodníky, o vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií (rozkopávkové povolenie) podľa § 8 ods. 1 cestného zákona č. 135/1961 Zb. Križovanie miestnych komunikácií, chodníkov a vjazdov k nehnuteľnostiam prednostne realizovať bezvýkopovou technológiou. 
 6. V prípade, že pri stavbe má dôjsť k obmedzeniu cestnej premávky, je potrebné vypracovať projekt prenosného dopravného značenia, ktorý po odsúhlasení Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Zvolen bude prílohou žiadosti o rozkopávkové povolenie.
 7. Pri rozkopávkových prácach na priestranstvách pozdĺž pozemnej komunikácie je potrebné zvoliť taký postup, pri ktorom budú vytvorené prekážky na pozemnej komunikácii len v minimálnej miere a na dobu nevyhnutne potrebnú.
 8. Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany chodcov pred prípadným pádom do otvorených výkopových rýh.
 9. Pokiaľ bude počas výstavby potrebný záber verejného priestranstva, je stavebník povinný najmenej 30 dní vopred požiadať o vydanie povolenia Mestský úrad Zvolen, odbor výstavby, životného prostredia a dopravy.
 10. V navrhovaných trasách dôjde ku križovaniu miestnych optických káblov s podzemným vedením verejného osvetlenia. Počas výstavby je nutné dodržať ustanovenia normy STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
 11. Počas výstavby nesmie byť pre vozidlá, zabezpečujúce vývoz komunálneho odpadu obmedzený prístup k zberným nádobám.
 12. Pri prevoze zeminy, stavebných materiálov a odpadov nesmú byť znečisťované miestne komunikácie a verejné priestranstvá, prepravca musí rešpektovať cestný zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášku č. 35/1984 Zb. Prípadné znečistenie je stavebník povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
 13. Počas výstavby nesmú byť poškodené verejné zariadenia v majetku Mesta Zvolen (miestne komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie, ZOMES, dopravné značenie, verejná zeleň a iné). V prípade, že k poškodeniu dôjde, je stavebník povinný o tom bezodkladne upovedomiť Mestský úrad vo Zvolene, odbor výstavby, životného prostredia a dopravy a poškodené zariadenie uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 14. Po ukončení stavby musia byť nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Zvolen uvedené do pôvodného stavu. V opačnom prípade si Mesto Zvolen bude nárokovať jednorazovú finančnú náhradu za obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
 15. Pre potreby digitálnej technickej mapy mesta je stavebník povinný predložiť zameranie dokončenej stavby na Mestský úrad vo Zvolene, referát informatiky vo formáte .dgn, .dwg alebo .dxf.

Odôvodnenie:

Dňa 2.8.2017 podal navrhovateľ stavebnému úradu návrh na územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby.

Stavebný úrad oznámil dňa 11.8.2017 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Zvolen v dňoch od 14.8.2017 do 30.8.2017 a zároveň zverejnená na internetovej stránke Mesta Zvolen. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom bude stavba umiestnená, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stanoviská oznámili: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Zvolen, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, SPP - Distribúcia, a.s. Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, Michlovský, s.r.o., UC 2 Banská Bystrica, UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica, Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Zvolen, Letisko Sliač, a.s. Sliač, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát  Zvolen, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, AUTO PRINT s.r.o. Zvolen, Ing. Pavel Teknös ANIMUS Zvolen, AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. Zvolen, MIKROMAT, spol. s r.o. Zvolen, Newcom 1, s.r.o. Zvolen, VÚB Leasing, a.s. Bratislava, METRO Group Properties SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji, Božena Hrabovská, Eva Kalamárová, Anna Hrčková, Mária Ďurčíková, Mária Mamojková, Mgr. Juraj Holčík, Ing. Viliam Adamčík, Elena Dobáková.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania: Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, AUTO PRINT s.r.o. Zvolen, Ing. Pavel Teknös ANIMUS Zvolen, AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. Zvolen, Božena Hrabovská, Eva Kalamárová, Eva Mondočková, Peter Buda, Marcela Bibová, Anna Hrčková, Mária Ďurčíková, Mária Mamojková, Mgr. Juraj Holčík, Ing. Ján Holčík, CSc., Ing. Viliam Adamčík, Mgr. Alexandra Vargová, Andrej Blum, Mikuláš Furdík, PhDr. Katarína Gromová, Elena Dobáková, VÚB Leasing, a.s. Bratislava, MIKROMAT, spol. s r.o. Zvolen, MCW, s.r.o. Bratislava, Newcom 1, s.r.o. Zvolen, METRO Group Properties SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji, ARGENTI, s.r.o. Bratislava, Vlastníci bytov, združení v Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov - Stráž 2103/7, 13, Zvolen. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie možné preskúmať súdom.

 

 

 

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta

 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Zvolen na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia písomnosti.

 

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Poplatok:

Správny poplatok správnemu orgánu podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a) ods. 2  vo výške 100,00 € bol zaplatený dňa 2.8.2017 v pokladni Mestského úradu vo Zvolene, doklad č. 1/13493/2017.

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená dokumentácia pre územné rozhodnutie

 

Doručí sa:

účastníci konania
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
2. STAVING Levice, s. r. o., Dostojevského 10, 934 01  Levice

dotknuté orgány
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta súp. č. 500/38, 960 01  Zvolen
4. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP súp. č. 96/50, 960 01  Zvolen
5. Okresný úrad Zvolen, Odbor krízového riadenia, Nám. SNP súp. č. 35/48, 960 01  Zvolen
6. Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

    Nám SNP súp. č. 35/48, 960 01  Zvolen
7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65  Banská Bystrica
8. Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu,

    Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava
9. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Žilina
10. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica
11. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava 26
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
13. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08  Bratislava

ostatní
14. Mestský úrad Zvolen, odbor územného plánovania, Námestie slobody 22, 960 01  Zvolen
15. Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Námestie slobody súp. č. 2525/22, 960 01  Zvolen
16. Mestský úrad Zvolen, odbor výstavby, ŽP a dopravy, Námestie Slobody 22, 960 01  Zvolen
17. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Bystrický rad súp. č. 2489/25, 960 69  Zvolen
18. Mestský úrad Zvolen, organizačný odbor, Námestie slobody 22, 960 01  Zvolen
 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom územného konania:

 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55  Banská Štiavnica
 • AUTO PRINT s.r.o., Tulská súp. č. 8515/8, 960 01  Zvolen
 • Ing. Pavel Teknös ANIMUS, Stráž súp. č. 8431, 960 01  Zvolen
 • AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Stráž súp. č. 223/3, 960 01  Zvolen
 • Božena Hrabovská, J. Kráľa súp. č. 2183/28, 960 01  Zvolen
 • Eva Kalamárová, Okružná súp. č. 2435/117, 960 01  Zvolen
 • Eva Mondočková, Pribinova súp. č. 745/93, 960 01  Zvolen
 • Peter Buda, Borovianska súp. č. 1439/15, 960 01  Zvolen
 • Marcela Bibová, M.R.Štefánika súp. č. 2583/27, 960 01  Zvolen
 • Anna Hrčková, Pribinova súp. č. 1167/110, 960 01  Zvolen
 • Mária Ďurčíková, 11. marca súp. č. 364/7, 960 01  Zvolen
 • Mária Mamojková, Pribinova súp. č. 822/26, 960 01  Zvolen
 • Ing. Juraj Holčík, Martinengova súp. č. 4879/16, 811 02  Bratislava
 • Ing. Ján Holčík, CSc., Šťastná 3, 821 05  Bratislava 2
 • Ing. Viliam Adamčík, Olivová 10, 831 01  Bratislava 37
 • Mgr. Alexandra Vargová, Bajkalská 9, 831 04  Bratislava 3
 • Andrej Blum, 102 Broome Street, Maroubra 2035 , N.S.W., Austrália
 • Mikuláš Furdík, Nejedlého súp. č. 3394/71, 841 02  Bratislava 42
 • PhDr. Katarína Gromová, Muránska súp. č. 587, 980 61  Tisovec
 • Elena Dobáková, Lužická súp. č. 2694/13, 811 08  Bratislava
 • VÚB Leasing, a.s., Mlynské nivy 1, 820 05  P.O.BOX 5-Bratislava
 • MIKROMAT, spol. s r.o., Pod Strážami 3, 960 01  Zvolen
 • MCW, s.r.o., Pod Bôrikom 8, 811 02  Bratislava
 • Newcom 1, s.r.o., Stráž súp. č. 223/3, 960 01  Zvolen
 • METRO Group Properties SR s.r.o., Senecká cesta súp. č. 1881, 900 28  Ivanka pri Dunaji
 • ARGENTI, s.r.o., B. Němcovej 8, 811 04  Bratislava 1
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov - Stráž 2103/7, 13 Zvolen,
 • Mária Výbochová - predseda spoločenstva, Stráž súp. č. 2103/13, 960 01  Zvolen

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test