Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie konania o odstránení stavby budovy na Ul. Pribinova 554/15 vo ZvoleneVytlačiť
 

OBEC KOVÁČOVÁ

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 1723/2017-Šu

 

Zvolen, dňa 13.4.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Ján Šutý

045/5303 221

 

 

 

 

 

V E R E J NÁ   V Y H L Á Š K A

Oznámenie konania o odstránení stavby budovy na Ul. Pribinova 554/15 vo Zvolene

Oznámenie konania o odstránení stavby budovy na Ul. Pribinova 554/15 vo Zvolene

Oznámenie konania o odstránení stavby budovy na Ul. Pribinova 554/15 vo Zvolene

Mesto Zvolen, IČO 00320439, Námestie slobody 2525/22, 960 01  Zvolen (ďalej len "žiadateľ") dňa 10.4.2017 podalo stavebnému úradu žiadosť o povolenie odstránenia stavby: BUDOVA - rodinný dom (ďalej len: „stavba“) na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 358, 359 v katastrálnom území Môťová. Uvedeným dňom bolo začaté konanie k rozhodnutiu o povolení odstrániť stavbu.

Stavba obsahuje:

Prízemná budova obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou na Ul. Pribinova 554/15 vo Zvolene.

Obec Kováčová, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania o odstránení stavby podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona. Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby svoje prípadné pripomienky a námietky uplatnili do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia pred dňom ústneho pojednávania (Obec Kováčová, úradné hodiny: Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí pri neprítomnosti osoby ktorú zastupuje predložiť písomné splnomocnenie na jej zastupovanie.

 

 

 

 

Ing. Ján Izrael
starosta obce


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test