Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Uzatvorenie balkóna prislúchajúceho k bytu č. 4 na 2 podlaží vchod č. 26 v bytovom dome Zvolen - Rákoš súp. č. 8961Vytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 1692/2017-Šk

 

Zvolen, dňa 12.4.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Slávka Škurlová

045/5303273

 

 

 

 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: "Uzatvorenie balkóna" prislúchajúceho k bytu č. 4 na 2 podlaží vchod č. 26 v bytovom dome Zvolen - Rákoš súp. č. 8961

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: "Uzatvorenie balkóna" prislúchajúceho k bytu č. 4 na 2 podlaží vchod č. 26 v bytovom dome Zvolen - Rákoš súp. č. 8961

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: "Uzatvorenie balkóna" prislúchajúceho k bytu č. 4 na 2 podlaží vchod č. 26 v bytovom dome Zvolen - Rákoš súp. č. 8961

 

Ľubica Palovičová, M. R. Štefánika 32, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník") dňa 7.4.2017 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebných úprav dokončenej stavby bytového domu v rozsahu :

Uzatvorenie balkóna

na pozemku register "C" parc. č. 4327/3, 4327/8 v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:  Uzatvorenie balkóna prislúchajúceho k bytu č. 4 na 2 podlaží vchod č. 26 v bytovom dome Zvolen - Rákoš súp. č. 8961 tenkorámovou, štvordielnou posuvnou konštrukciou s výplňou z bezpečnostného skla, konštrukcia bude z čelnej strany balkóna štvordielna s rovnomerným členením, z bočnej strany jednodielne členenie - systém COPAL.

Stavebný úrad je v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 stavebného zákona povinný podmienkami v stavebnom povolení zabezpečiť okrem ochrany záujmov spoločnosti pri užívaní stavby, dodržania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu aj zachovanie architektonického výrazu stavby bytového domu. To znamená, že v prípade uzatvorenia balkónov, nachádzajúcich sa v zvislých moduloch na fasáde bytového domu súp. č. 8961 na Ulici Rákoš vo Zvolene sú vlastníci týchto bytov a správca bytového domu povinní z hľadiska zachovania architektonického výrazu bytového domu zabezpečiť usporiadanie rovnakých typov a rovnakých farebných riešení uzatvorení balkónov.

 

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Zvolen, úradné dni Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru stavebnej správy

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test