Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Vytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 3477/2016-Če-rozh.

 

Zvolen, dňa 30.3.2017

 

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Martina Černajová

045/5303 224

 

 

 

 

           

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na územné rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 24.10.2016 podala Obec Kováčová, starosta obce, IČO 00320005, Kúpeľná 12, 962 37  Kováčová (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ú z e m n é   r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

Obec Kováčová, verejná kanalizácia - rozšírenie
 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 568 (register "E" parc. č. 1090/1, 108/2),  567/1 (register "E" parc. č. 1090/1), 430/1 (register "E" parc. č. 1090/1), 663 (register "E" parc. č. 1090/1, 99/2, 1090/5, 64/2), 428/1, 21 (register "E" parc. č. 1090/1), 22 (register "E" parc. č. 1090/1), 33/3 (register "E" parc. č. 1090/1), 33/1, 34 (register "E" parc. č. 50/2, 50/3, 50/4) v katastrálnom území Kováčová.

                                           

Popis stavby:

 • Rozšírenie obecnej kanalizácie v rozsahu dimenzií DN 300 mm a DN 250 mm v celkovej dĺžke 771,0 m
  z materiálu PVC – kanalizačné rúry hladké plnostenné, SN 10. Jedná sa o vybudovanie kanalizácie
  v uliciach Plánočkova, Slobody, Trávniky pričom dôjde ku križovaniu s cestou III/2459 (Kúpeľná ulica)
  so zaústením do verejnej kanalizácie - hlavného kanalizačného zberača A na súkromných pozemkoch
  za školou. Projekt rieši odvedenie splaškových odpadových vôd od jestvujúcej individuálnej
  bytovej zástavby (celkom 44 rodinných domov) a 3 objektov vybavenosti (Obecný dom, obchod Jednota, obecný úrad).
 • Kostru navrhovanej splaškovej kanalizácie bude tvoriť jedna hlavná vetva - stoka "AC", na ktorú budú napojené ďalšie navrhované kanalizačné stoky "AC-1", "AC-1-1" a "AC-2" a kanalizačná prípojka "KP-1". Súčasťou stavby sú aj časti kanalizačných prípojok k objektom existujúcej zástavby rodinných domov každá v dĺžke 5 m, dimenzie DN 150 mm. 

 

Pre umiestenie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 568 (register "E" parc. č. 1090/1, 108/2),  567/1 (register "E" parc. č. 1090/1), 430/1 (register "E" parc. č. 1090/1), 663 (register "E" parc. č. 1090/1, 99/2, 1090/5, 64/2), 428/1, 21 (register "E" parc. č. 1090/1), 22 (register "E" parc. č. 1090/1), 33/3 (register "E" parc. č. 1090/1), 33/1, 34 (register "E" parc. č. 50/2, 50/3, 50/4) v katastrálnom území Kováčová ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:500, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb a ktorá je pre navrhovateľa územného rozhodnutia prílohou tohto rozhodnutia.
 2. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky ustanovené vyhláškou č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 3. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného zákona, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy.
 4. Stavebník pri uskutočňovaní stavby zabezpečí ochranu existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí technického vybavenia územia, vrátane požiadaviek na pripojenie stavby, križovanie, resp. súbeh vedenia trasy novo navrhovaných inžinierskych sietí stavby s existujúcimi sieťami, stanovených ich vlastníkmi.
 5. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať základné požiadavky na stavby podľa ustanovenia
  § 43d stavebného zákona, požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného zákona, ako aj požiadavky ustanovené vyhláškou č. 532/2002 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 6. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude pre uskutočňovanie stavby riešiť zabezpečenie ochrany existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí technického vybavenia územia, vrátane požiadaviek na križovanie alebo súbeh vedenia trás novo navrhovaných inžinierskych sietí stavby
  s existujúcimi sieťami, ako aj požiadaviek a podmienok pripojenia navrhovaných stavieb na existujúce inžinierske siete, stanovené vlastníkmi týchto sietí (vyjadrenie SSE-D, a. s. z 29.7.2016 pod č. 4600026360, vyjadrenie SPP-d, a. s. z 29.6.2016 pod č. TD/1000/Zv/Ba/2016, vyjadrenie StVPS, a. s. z 21.7.2016
  pod č. 1175/621/2016, vyjadrenie SVS, a. s. zo 7.7.2016 pod č. 6010/2016-103-203, vyjadrenie ST, a. s. z 1.6.2016 pod č. 6611614813).
 7. Okresný úrad Zvolen, odbor pozemkový a lesný, svojím vyjadrením č. OU-ZV-PLO-2016/008172-002-135 stanovuje nasledovné podmienky:
  1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín.
  2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku, jej uložením a rozprestrením na poľnohospodárskej pôde.
  3. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie pozemkov katastri nehnuteľností požiadať o zmenu druhu pozemku zo záhrady na zastavanú plochu po predložení porealizačného geometrického plánu, kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska. Písomnú žiadosť žiadateľ doručí Okresnému úradu Zvolen, katastrálnemu odboru, ktorý vykoná zmenu druhu pozemku v katastri.
 8. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojím vyjadrením (záväzným stanoviskom) č. OU-ZV-OSZP-2016/008277/LEC-vyj. stanovuje za úsek odpadového hospodárstva nasledovné podmienky:
  1. S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby – pri stavebných prácach je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.
  2. Pri nakladaní so vzniknutými odpadmi pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať záväzné poradie priorít v hierarchii odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zákona o odpadoch.
  3. Dočasné zhromažďovanie vzniknutých odpadov pri realizácii stavby do doby ďalšieho nakladania s nimi je možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
  4. So stavebnými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona o odpadoch.
  5. V prípade vzniku nekontaminovanej zeminy a iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vykopaného počas stavebných prác sa tento nepovažuje za odpad, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný na nakladanie s ním sa nevzťahujú ustanovenia zákona o odpadoch.
 9. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojím vyjadrením (záväzným stanoviskom) č. OU-ZV-OSZP-2016/008200/JOM zo 14.6.2016 stanovuje za úsek štátnej vodnej správy nasledovné podmienky:
  1. Plánovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.
  2. Stavba je v zmysle § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách ... (vodný zákon) vodnou stavbou, na ktorú je potrebné povolenie podľa § 26 ods. 4 vodného zákona. Investor je povinný požiadať o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy a v prílohe doložiť potrebné doklady uvedené v § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
  3. Ku žiadosti o vodoprávne povolenie je potrebné okrem iných dokladov doložiť: originály listov vlastníctva na všetky parcely, na ktorých bude vodná stavba umiestnená – ak sú objekty situované
   na parcelách, ku ktorým stavebník nemá vlastnícke právo, potom je stavebník povinný k vodoprávnemu konaniu doložiť iné práva k pozemkom, na ktorých sa uskutoční výstavba uvedeného objektu, v zmysle
   § 139 stavebného zákona, t. j. nájomnú zmluvu alebo dohodu o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu, alebo právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom (nie iba súhlasy vlastníkov!)
   .
  4. Napojenie odvádzania splaškových odpadových vôd z navrhovanej stavby do verejnej kanalizácie zrealizovať len so súhlasom a za dodržania podmienok vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.
  5. Pre odvedenie splaškových vôd z riešeného územia obce Kováčová do jestvujúceho kanalizačného zberača „F“ mesta Zvolen a následne do jestvujúcej čistiarne odpadových vôd ČOV – Zvolen, bude potrebné zohľadniť jestvujúce povolenie na osobitné užívanie vôd, t. j. kvantitatívne ukazovatele
   na vypúšťanie odpadových vôd predmetnej ČOV, a tak isto aj technické možnosti navrhovaného riešenia odkanalizovania obce.
  6. Pri zriaďovaní rozšírenia verejnej kanalizácie je potrebné zohľadniť požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
   č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
 10. Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií svojím vyjadrením č. OU-ZV-OCDPK-2016/008567-3 z 27.6.2016 stanovuje nasledovné podmienky:
  1. Počas realizácie stavby nesmie dôjsť k narušeniu (poškodeniu) cestného telesa cesty č. III/2459, vrátane jej odvodňovacieho systému (odvádzanie zrážkových vôd z cestného telesa v pozdĺžnom i priečnom smere), poškodeniu dopravných značiek a dopravných a iných zariadení slúžiacich pre zabezpečenie cestnej premávky.
  2. Žiadne zariadenia, žiadna časť stavby nesmú byť umiestnené (vybudované) na cestnom pozemku cesty č. III/2459; oceľová chránička pre uloženie (umiestnenie) kanalizačného potrubia pod cestou musí byť vyvedená za cestný pozemok cesty (na obidvoch koncoch), štartovacia a cieľová jama pre realizáciu pretláčania oceľovej chráničky musia byť umiestnené (vybudované) taktiež za cestným pozemkom cesty č. III/2459.
  3. Počas realizácie stavby neukladať na cestné teleso cesty č. III/2459 vykopanú zeminu, stavebný materiál a iný materiál, nevytvárať na ceste pevné prekážky (odstavená stavebná alebo iná technika, stroje, stavebný materiál, náradie,.....).
  4. Počas realizácie stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.
  5. Z dôvodu predpokladaného obmedzenia plynulosti cestnej premávky a zaistenia bezpečnosti cestnej premávky počas realizácie stavby stavebník písomnou žiadosťou požiada najneskôr 30 dní vopred Okresný úrad Zvolen o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení – dočasného dopravného značenia na ceste č. III/2459 (obsah a rozsah žiadosti odporúčame pred podaním prekonzultovať).
  6. V súvislosti s križovaním cesty č. III/2459 trasou stoky „AC“ stavebník písomnou žiadosťou požiada najneskôr 30 dní vopred Okresný úrad Zvolen o povolenie na zvláštne užívanie tejto cesty (obsah a rozsah žiadosti odporúčame pred podaním prekonzultovať).
  7. Stavebník písomne oznámi najneskôr 7 dní pre realizáciou stavebných prác na stavbe Okresnému úradu Zvolen termín ich začatia.
 11. V zmysle oznámenia Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel zo 14.12.2016
  pod č. Z51927-2016-IKŽ je potrebné rešpektovať vyjadrenie zo 14.12.2016 pod č. Z51893-2016-IKŽ
  a to umiestnenie a realizácia uvedenej stavby sa navrhuje v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej, v ktorom je potrebné dodržiavať ustanovenia § 28 a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Dňa 8.12.2016 bol na Obec Kováčovú, spoločný obecný úrad vo Zvolene doručený list námietky, pripomienky, nesúhlas v územnom konaní účastníkov konania PaedDr. Anny Adamovicovej a Štefana Ratkovského. Jedná sa o uplatnenie námietok v územnom konaní, ktoré sú rozdelené do troch častí. V prvej časti účastníci konania vyjadrujú svoj nesúhlas s navrhovanou trasou kanalizácie cez pozemky v ich vlastníctve bez odkúpenia týchto pozemkov. V druhej a tretej časti sa účastníci konania venujú otázke prípadného vyvlastnenia pozemkov. Stavebný úrad podané námietky v prvej časti zamieta. Námietky podľa druhej a tretej časti doručeného listu stavebný úrad zamieta ako nedôvodné z hľadiska predmetu územného konania.  

 

Odôvodnenie:

Dňa 24.10.2016 podal navrhovateľ stavebnému úradu návrh na územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby.

Stavebný úrad dňa 11.11.2016 oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom a organizáciám. K prejednaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.12.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Na základe výsledkov ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním navrhovateľ doplnil projektovú dokumentáciu o výkres 3a – Situácia o čom boli účastníci konania oboznámení listom zo 16.1.2017.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto:

Podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí. Územný plán Obce Kováčová bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.2.2006 uznesením č. 116/06 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Vo VZN obce Kováčová č. 52/2006 o záväzných častiach územného plánu Obce Kováčová v čl. 15 Zoznam verejnoprospešných stavieb je navrhovaná stavba rozšírenia verejnej splaškovej kanalizácie uvedená pod označením VH7 ako verejnoprospešná stavba v oblasti vodného hospodárstva. V zmysle ustanovenia § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť. Podľa § 108 ods. 2 písm. a) stavebného zákona vyvlastniť možno len vo verejnom záujme pre verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Z uvedeného vyplýva, že na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení navrhovanej stavby nie je potrebný súhlas vlastníkov pozemkov.      

Stavebný úrad nesúhlasí s tvrdením účastníkov konania, že nepoznajú presnú trasu vedenia stavby. Stavebný úrad listom z 11.11.2016 oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám, pričom ich oboznámil aj s možnosťou nahliadnutia do predložených podkladov. V zmysle ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona, stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou. Toto oznámenie bolo zverejnené dňa 15.11.2016 na úradnej tabuli obce Kováčová a mesta Zvolen. Účastníci konania sa neprišli s podkladmi k rozhodnutiu oboznámiť, len v liste podanom 8.12.2016 konštatovali, že nepoznajú presnú trasu kanalizácie a hĺbku jej uloženia na dotknutých pozemkoch v ich vlastníctve. Stavebný úrad taktiež nesúhlasí, s názorom účastníkov konania, že ohľadne odkúpenia pozemkov v ich vlastníctve, na ktorých je navrhovaná trasa stavby malo byť jednané so stavebným úradom pred začatím územného konania. Územný úrad vykonáva územné konanie podľa príslušných ustanovení stavebného zákona. Podľa § 35 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad začal územné konanie na písomný návrh účastníka, v tomto prípade Obce Kováčová. Navrhovateľ k návrhu predložil podklady podľa ustanovení § 3 vyhlášky
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom na vyššie uvedený verejnoprospešný charakter stavby, navrhovateľ nepredkladal súhlasy vlastníkov pozemkov, na ktorých má byť stavba umiestnená. Stavebný úrad preskúmal podaný návrh podľa ustanovení § 37 stavebného zákona. Úlohou stavebného úradu nie je zabezpečovať súhlasy vlastníkov pozemkov, na ktorých má byť stavba umiestnená. Stavebný úrad preskúmava, či boli tieto súhlasy doložené. V tomto prípade však súhlasy nebolo potrebné dokladať.

Námietky podľa druhej a tretej časti doručeného listu účastníkov konania stavebný úrad zamietol ako nedôvodné z hľadiska predmetu územného konania. Prípadné vyvlastňovacie konanie by bolo ďalším stupňom v príprave podkladov pre vydanie stavebného povolenia navrhovanej stavby, ktoré by predchádzalo podaniu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na príslušnom stavebnom úrade.

Stanoviská oznámili:

 • Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

 

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona.

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Kováčová a mesta Zvolen na dobu 15 dní.

 

Vyvesené dňa: .............................................                                        Zvesené dňa: ................................................

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Poplatok:

Správny poplatok správnemu orgánu podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa nevyrubuje.

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Doručí sa:

účastníci konania
1. Obec Kováčová, starosta obce, Kúpeľná 12, 962 37  Kováčová

2. ostatní – verejná vyhláška

 
dotknuté orgány
3. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01  Zvolen
4. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 960 01  Zvolen
5. Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám SNP 35/48, 960 01  Zvolen
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01  Zvolen
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01  Zvolen
8. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, P.O.BOX 52-Bratislava, 837 52  Bratislava 37
9. Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava
10. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65  Banská Bystrica
11. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina
12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica
13. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica
14. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44, 825 19  Bratislava
15. Slovak Telekom, a. s., Horná 77, 974 01  Banská Bystrica

 
ostatní
16. Mesto Zvolen, odbor stavebnej správy, Nám. slobody 22, 960 01  Zvolen
 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test