Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Reakcia Mesta Zvolen na podnet obyvateľov sídliska Zvolen-ZápadVytlačiť
 

Reakcia Mesta Zvolen na anonymný podnet obyvateľov sídliska Zvolen-Západ „nesúhlasné stanovisko k výstavbe obchodného centra na Západe a sťažnosť na neporiadok plôch pri Kováčovskom potoku.“ (podnet postúpený od Okresného úradu 24. februára 2017).

Ako odbor územného plánovania MsÚ uvádza, zámer výstavby „Obchodného centra Zvolen Retail park“ v lokalite Čierne zeme je svojím umiestnením v súlade s Územným plánom zóny Zvolen – Čierne zeme Tepličky – Zmeny a doplnky 01, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva vo Zvolene č.19/2010 dňa 22.2.2010.

Zámer je t.č. posudzovaný v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na OÚ Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie (proces EIA). Zámer EIA bol doručený na vyjadrenie aj Mestu Zvolen a bol prerokovaný v Komisii výstavby a územného rozvoja dňa 16.2.2017 a v Komisii životného prostredia dňa 24.2.2017.

Mesto Zvolen, na základe uznesení zo zasadnutia Komisie výstavby a územného rozvoja a Komisie životného prostredia pri MsZ s navrhovaným zámerom EIA „OC Zvolen Retail park“ súhlasilo za podmienok dodržania záväzného stanoviska Mesta Zvolen k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie pre navrhovanú stavbu. Z hľadiska vplyvov na životné prostredie v rámci navrhovaných opatrení s cieľom eliminovať hluk a prašnosť počas výstavby požadovalo minimalizovať pohyb nákladných a stavebných vozidiel po ceste III/2460 (Strážska cesta), na prísun stavebného materiálu využívať trasu od novej svetelnej križovatky na ceste I/66 (križovatka Tesco a M market) cez existujúce komunikácie Retail parku až na vjazd do staveniska, uvedené riešiť v rámci projektu organizácie výstavby v projekte pre stavebné povolenie. Zaoberať sa možnosťou realizácie zelenej strechy, nakoľko plochy pre sadové úpravy sú minimálne a zastavaním plôch je predpoklad, že dôjde k zvýšeniu teploty, zaoberať sa využitím dažďovej vody, tieto opatrenia zapracovať v zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky klímy (MŽP SR 2014) a v zmysle Adaptačnej stratégie na zmenu klímy (využitie dažďovej vody) spracovanej pre mesto Zvolen (2015), opatrenia by mali byť zamerané na zabezpečenie zvyšovania podielu vegetácie v zastavaných územiach, na zabezpečenie výberu drevín pre výsadbu meniacim sa klimatickým podmienkam, na podporu a zabezpečenie opätovného využívania dažďovej a odpadovej vody a pod.. Ďalej požadovalo navrhnúť pozdĺž Strážskej cesty pás izolačnej zelene, ktorá bude plniť protihlukovú a estetickú funkciu. Do ďalších stupňov projektovej dokumentácie zapracovať aj všetky opatrenia na elimináciu nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré boli uvedené v zámere EIA.

Čo sa týka ďalšieho problému: problematiky kosenia na spomínaných plochách, pozemky patria právnickým osobám, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz. Správcovia konkurznej podstaty boli  vyzvaní v mene primátorky mesta na zabezpečenie pokosenia plôch. Plochy boli v roku 2016 sčasti pokosené. V tejto veci konal aj Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, nakoľko niektoré z pozemkov sú vedené v katastri ako poľnohospodárska pôda.

Vo veci neporiadku na danom území: Mesto Zvolen nemá kompetencie z majetkov iných právnických alebo fyzických osôb čokoľvek odvážať, môže majiteľov len vyzývať na odstránenie problému. Po preskúmaní Stavebným úradom Mesta Zvolen, ten zistil, že ide prevažne o stavebný materiál určený na ďalšiu stavbu. Mrzí nás nespokojnosť obyvateľov sídliska Západ-Tepličky a chápeme ich rozhorčenie. Rovnako, ako občania, aj mesto si uvedomuje závažnosť situácie.

Neustále sa pokúšame skontaktovať s vlastníkom a tento problém opakovanie riešiť. Zároveň upravujeme priestory sami,  v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi, rovnako ako zapájame do brigád aktívnych a ochotných občanov. Uvedomujeme si, že vzhľad tohto miesta je vizitkou a problémom nás všetkých, preto sme vďační za každú pomoc. Naďalej však veríme v skoré doriešenie problému a občanov vyzývame k spolupráci a pochopeniu.


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test