Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“Vytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 996/2017-Hr

 

Zvolen, dňa 6.3.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Zita Hriňová

045/5303 285

 

 

 

 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“

 

Mesto Zvolen, IČO 00320439, Námestie slobody 2525/22, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník") dňa 21.2.2017 podalo žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby pod názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“ na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 482, 5046/1, 479/1, 5358/1, 491/42, 485/3, 491/191, register "E" parc. č. 5046, 5358/2, 2999/3
v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

Zmenu existujúcej inžinierskej stavby - miestnej komunikácie Dobronivská cesta vrátane chodníka, vjazdov
k rodinným domom a odvedenia povrchových vôd. Podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Projektcesty, s.r.o., aut. projektant Ing. Marta Hlavatá, so sídlom Bernolákova 6024/58, Banská Bystrica
s dátumom 01/2017, je navrhnutá výmena celej konštrukcie vozovky vrátane podložia a jeho vystuženia geomrežami. Kryt vozovky bude z asfaltobetónu, chodník a vjazdy budú zhotovené z betónovej dlažby; vpuste
a žľaby budú kanalizačnými prípojkami zaústené do existujúcej verejnej kanalizácie. Objektová skladba stavby:

  • SO 01  Komunikácia, vrátane odvedenia povrchových vôd
  • SO 02  Chodník

Mesto Zvolen, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa
v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu vo Zvolene na Námestí slobody 22 v úradné hodiny (Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

 

V rovnakej lehote predloží stavebník stavebnému úradu stanovisko k zámeru stavby:

  • Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Štefánikova 60, 040 01  Košice,
  • Ministerstva obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

 

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru


 
 

webygroup
USD1.2340
CZK25.318
GBP0.88168
HUF311.78
PLN4.1467
HRK7.4385
RUB69.9071

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test